ایجاد یک چارچوب سه بعدی بر اساس مدلسازی ژئودینامیک منطقه ایران

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور