ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻂ ﺟﻮش در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺸﺶ ﻋﻤﯿﻖ ﻟﻮح ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ورق ﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ و دوﺗﮑﻪ

نویسندگانﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ زاده ، سیامک مزدک، ابراهیم شریفی
نشریهﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره صفحات۱۸-۲۵
شماره سریال۲
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۴
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

متن کامل مقاله