مقایسه تئوریک قابلیت سنجنده های چندطیفی مرسوم در میزان حساسیت به دو شاخص گیاهی NDVI و SR به ازای تراکم های مختلف پوشش گیاهی در سطح زیرپیکسل

نویسندگانعلیرضا صفدری نژاد-مجتبی جنتی-محمدجواد ولدان زوج-مهدی مختارزاده
همایشهمایش ملی ژئوماتیک90
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰-۰۲-۲۵
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۱۰
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

چکیده مقاله

اهمیت پوشش های گیاهی و میزان سبزینگی در هر پهنه از نقط هنظر مطالعات زیست محیطی بر کارشناسان این حوزه پوشیده نیست. سنجش از دور با توجه به قابلیت های شناخته شده ی خود نقش ویژه ای در این حوزه ایفا می کند. با توجه به تنوع شاخص هایی که به منظور ارزیابی میزان سبزینگی به واسطه تصاویر ماهواره ای تولید می شوند، و از سوی دیگر استقبال وسیع در حوزه های مختلف علوم طبیعی از شاخص های مذکور، تحقیق و تحلیل رفتار شاخص ها ازاهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله با هدف ارزیابی رفتار دو شاخص گیاهی SR و NDVI  از نقطه نظر حساسیت سنجی نسبت به تراکم های متفاوت پوشش گیاهی، دو شاخص مذکور به طور مستقل و نسبی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که ارتباط دو شاخص خطی نبوده و حدآستانه اشباع شدگی آن ها به طور مستقل متفاوت خواهدبود.صرف نظر از این موضوع،شاخصNDVI در تراکم های پائین پوشش گیاهی از نقطه نظر حساسیت به تلورانس تغییرات تراکمی، انحراف معیار بیشتری را به خود اختصاص می دهد. نهایتاً در این پژوهش سنجنده هایچندطیفی مرسوم از نقطه نظر حساسی تسنجی دسته بندی گردید.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: شاخص گیاهیNDVI و SR ،سنجنده چندطیفی، پیکسل های مختلط، حساسیت سنجی