مقالات در همایش های داخلی

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱کالیبراسیون بین سنجنده‌ای مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر جنگل‌های تصادفی بمنظور تخمین روزانه رطوبت خاک در تصاویر ماهواره‌ای مادیسبهنام ولاشجردی - علیرضا صفدری نژاد - اشکان رزاق منشبیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400)1400-12-03
۲تشخیص خودکار تعداد و مقاطع زمانی کشت در سری زمانی شاخص‌های گیاهی مزارع کشاورزی مستخرج از تصاویر ماهواره‌ای سنتینلسعید زارع؛ محمودرضا صاحبی؛ علیرضا صفدری نژادچهارمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399-12-13
۳بهبود عملکرد الگوریتم ژنتیک در شناسایی ساختار بهینه ی توابع کسری از طریق تولید احتمالاتی جامعه اولیه مبتنی بر همبستگی ستونی ماتریس ضرایب مجهولاتمجتبی آخوندی خضرآباد؛ محمدجواد ولدان زوج؛ علیرضا صفدری نژادچهارمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399-12-13
۴ارائه راهکاری بمنظور کالیبراسیون بین سنجندهای مدل مدلهای تخمین رطوبت خاک در تصاویر نوری و حرارتی با حد تفکیک مکانی پایینبهنام ولاشجردی - علیرضا صفدری نژاد - مرضیه جعفریبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان1397-08-30
۵بهبود دقت شناسایی هدف در الگوریتم های تجزیه طیفی به کمک تنظیم وزن باندهای طیفیفاطمه عتیقی - علیرضا صفدری نژاد - روح اله کریمیبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان1397-08-30
۶شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی ناشی از فعالیت های عمرانی با استفاده از ویژگی های متن تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاسحامد کاچار، علیرضا صفدری نژاد، احمد معدنچی، حمید دهقانی، مهدی مدیری، حمید عنایتی، مهدی مختارزادههمایش ملی ژئوماتیک سال 13941394-2-21
۷بهبود عملکرد مدل پارامترهای مداری در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای از طریق بکارگیری تکنیک تخمین مولفه های واریانسعلیرضا صفدری نژاد-مهدی مختارزاده- محمد جواد ولدان زوجاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394-10-30
۸ارزیابی روش تخمین مولفه های واریانس به کمک اعداد آزادی در بهبود دقت الگوریتم های شناسایی هدف در تصویربرداری پرطیفیعلیرضا صفدری نژاد-برات مجردی-مهدی مختارزاده-محمدجواد ولدان زوجبیست و یکمین همایش ملی ژئوماتیک931393-03-04
۹ارائه روش تلفیقی در هم مرجع سازی ابر نقاط حاصل از سنجنده Kinectشهناز نخبه زعیم-محمد سعادت سرشت-علیرضا صفدری نژادبیست و یکمین همایش ملی ژئوماتیک931393-03-04
۱۰ارائه روش تلفیقی ICP+OF در هم‌مرجع‌سازی ابر نقاط حاصل از سنجنده Kinectشهناز نخبه زعیم؛ محمد سعادت سرشت؛ علیرضا صفدری نژاددومین کنفرانس بین المللی SMPR1392-7-13
۱۱ارزیابی پتانسیل چند جمله ای های دوبعدی در مدلسازی اثرات تعیین نادقیق پارامترهای مداری در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای با هندسه خطیعلیرضا صفدری نژاد-محمدجواد ولدان زوج-مهدی مختارزادهبیستمین همایش ملی ژئوماتیک 921392-02-09
۱۲بررسی تفاوت انعکاس طیفی سطح رو و پشت برگ سبز و زرد گونه های انجیر، توت و شالک با استفاده از طیف سنجی زمینی و شاخص های گیاهیحامد کاچار-احمد معدنچی-علیرضا صفدری نژاد-حمید دهقانی-علی اکبر آبکار-کیومرث موسی زادهبیستمین همایش ملی ژئوماتیک921392-02-09
۱۳بهینه سازی فرآیندPan-sharpening به کمک فضای فرکانس با استفاده از فیلترهای نرمطیبه صدیق - علیرضا صفدری نژاد - محمد طالعی- محمد جواد ولدان زوجبیستمین همایش ملی ژئوماتیک 921392-02-09
۱۴ارزیابی و بهینه سازی نتایج شاخص درجه خلوص پیکسلی بمنظور استفاده در مدل اختلاط طیفی خطیمیلاد نیرومند جدیدی؛ مجتبی جنتی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ محمودرضا صاحبی؛ مهدی مختارزادهنوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک1391-2-22
۱۵شمارش نیمه اتوماتیک دپوهای خاکریزی از تصاویر ماهواره ایGeoeye به کمک روشی مبتنی برفضای پدیده و توابع مورفولوژیکحامد کاچار-علیرضا صفدری نژاد-احمد معدنچی-محمد جواد ولدان زوجاولین همایش ماهواره برای توسعه پایدار1391-07-22
۱۶بررسی روش های آشکارسازی، تشخیص و تعیین میزان تنش های زیستی و فیزولوژیک گیاهان با استفاده از فنآوری سنجش از دورمجتبی جنتی-محمدجواد ولدان زوج-علی محمدزاده-شهناز نخبه زعیم-علیرضا صفدری نژادنوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک911391-02-25
۱۷مقایسه مدل های تبدیل خطی مستقیم و افاین سه بعدی در مدلسازی تصاویر با هندسه خطی در سطوح مختلف تصحیحات هندسیمجتبی جنتی-امین باغانی-علیرضا صفدری نژاد-محمدجواد ولدان زوج-مهدی مختارزاده-علی محمدزادهنوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک911391-02-23
۱۸استخراج نیمه اتوماتیک پارامترهای آماری کلاس های طبقه بندی مبتنی بر خوشه بندی تصویرمجتبی جنتی-میلاد نیرومند جدیدی-محمدجواد ولدان زوج-علی محمدزاده-علی رضا صفدری نژادنوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک911391-02-23
۱۹شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی ناشی از فعالیت های عمرانی بااستفاده از فناوری سنجش از دور و تکنیک های Template Matchingسلسله مراتبیحامد کاچار-علیرضا صفدری نژاد-احمد معدنچی-، محمد ایازیدومین همایش ژئوماتیک اشراق(EIT91)1391-02-20
۲۰حل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم ژنتیکشهناز نخبه زعیم- علیرضا صفدری نژاد-مریم اصلانی-سید محمد ایازیدومین همایش ژئوماتیک اشراق(EIT91)1391-02-20
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.