مقالات در همایش های بین المللی

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Unsupervised zoning of cultivation areas with similar cultivation pattern in Golestan province based on the vegetation products of MODIS sensorFahime Youssefi; Mohammad Javad Valadan zoej; Alireza Safdarinezhad; Mahmod Reza SahebiISPRS International GeoSpatial Conference 20192019-10-14
۲ارائه روشی نوین در تلفیق ابرنقاط حاصل از سنجنده Kinectشهناز نخبه زعیم؛ محمد سعادت سرشت؛ علیرضا صفدری نژادهمایش ملی ژئوماتیک ۹۵1395-2-12
۳Evaluation of Spatial and Temporal Distribution Changes of LST Using Landsat Images (Case Study:Tehran)Hamed Kachar, Alireza Vasefian, Mehdi Modiri, Hamid Enayati, Alireza SafdarinezhadISPRS, International Conference on Sensors & Models in Remote Sensing & Photogrammetr2015-11-25
۴A NOVEL APPROACH TO SUPER RESOLUTION MAPPING OF MULTISPECTRAL IMAGERY BASED ON PIXEL SWAPPING TECHNIQUEMilad Niroumand Jadidi, Alireza Safdarinezhad, Mahmod Reza Sahebi, Mehdi MokhtarzadeISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences2012-9-1
۵Robust Method for IKONOS Imagery Fusion in Frequency DomainAlireza Safdarinezhad, Arash Rahmanizadeh, Mohammad Javad Valadan Zoej, Mehdi Mokhtarzade, Mojtaba JannatiInternational Conference on Advancements in Electronics and Power Engineering (ICAEPE'2011)2011-12-1
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.