بررسی تفاوت انعکاس طیفی سطح رو و پشت برگ سبز و زرد گونه های انجیر، توت و شالک با استفاده از طیف سنجی زمینی و شاخص های گیاهی

نویسندگانحامد کاچار-احمد معدنچی-علیرضا صفدری نژاد-حمید دهقانی-علی اکبر آبکار-کیومرث موسی زاده
همایشبیستمین همایش ملی ژئوماتیک92
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲-۰۲-۰۹
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۱۰
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

چکیده مقاله

با توجه به یکسان نبودن زاویه برگ ها، شاخه ها و فضای درونی تاج پوشش درختان، بازتاب ثبت شده در سنجنده های سنجش از دوری از توده وتاج پوشش درخت، علاوه بر سطح رویی برگ می تواند متاثر از سطح پشت برگ نیز باشد. از این رو، بررسی بازتاب طیفی سطح پشت برگ علاوه بر بازتاب طیفی سطح روی برگ، امری اجتناب ناپذیر و منطقی محسوب می گردد. همچنین، در مطالعات و کاربردهای سنجش از دور، فصول نقش تعیین کننده ای را ایفا می نمایند، لذا هدف از پژوهش حاضر اندازه گیری و مقایسه ی بازتاب طیفی سطح رو و پشت برگ سبز و زرد(خزان زده)، می باشد. در این پژوهش، برای اندازه گیری های طیفی، از دستگاه طیف سنجیLAMBDA 950 استفاده شد. شاخص های طیفی PSRI و NDI ،SIPI نیز بمنظور مقایسه ی منحنی های انعکاس طیفی اندازه گیری شده، بکار گرفته شد. ارزش های بدست آمده از محاسبه شاخص، NDI حاکی از آن است که در محدوده ی مرئی، جذب طیفی کلروفیل در سطح پشت برگ کمتر از سطح روی برگ سبز در هر سه گونه است . مقادیر شاخص هایPSRI و SIPI برای نمونه برگ های زرد نسبت به سبز در هر سه گونه بیش تر است.

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: طیف سنجی زمینی، شاخص های طیفی، سطح رو و پشت برگ سبز وزرد(خزان زده)