شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی ناشی از فعالیت های عمرانی بااستفاده از فناوری سنجش از دور و تکنیک های Template Matchingسلسله مراتبی

نویسندگانحامد کاچار-علیرضا صفدری نژاد-احمد معدنچی-، محمد ایازی
همایشدومین همایش ژئوماتیک اشراق(EIT91)
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱-۰۲-۲۰
محل برگزاری همایشبروجرد
شماره صفحات۹
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

یکی از نشانه های انجام فعالیت های عمرانی، فرآیند خاکبرداری و وجود دپوهای خاکریزی در منطقه است. راهکار رایج جهت بررسی، شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی ناشی از فعالیت های عمرانی و دستیابی به تخمینی از میزان خاک دپو شده ی موجود درمنطقه، استفاده از روش های میدانی و زمینی است که مستلزم حضور در منطقه و صرف نمودن زمان و هزینه ی بسیار زیادی است. لذا هدف از پژوهش حاضر به کارگیری تکنیک های سنجش از دور و استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی در یک محدود هی وسیع جغرافیایی است. با توجه به ابعاد دپوهای خاکریزی، از تصاویر ماهواره ای Geoeye با قدرت تفکیک مکانی 0.5 متر، برای انجام پژوهش حاضر استفاده شد. برای تشخیص، شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی، تکنیک Template Matching مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. با توجه به آن که اجرای تکنیک Template Matching با استفاده از معیار ضریب همبستگی مستقل از زاویه ی دوران، مقیاس و رفتار متفاوت در چیدمان های گوناگون دپوهای خاک نمی باشد، لذا جهت رفع این نقصان از تکنیک Template Matching سلسله مراتبی برای شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی استفاده شد. روند اجرای الگوریتمTemplate Matching  سلسله مراتبی پیشنهادی بدین صورت است که پس از تولید بانکی از Template های مختلف، به ترتیب هر یک از Templateها با تصویر ورودی، توسط به کارگیری شاخص بالاترین ضریب همبستگی مقایسه شده و محدوده هایی از تصویر که بیش ترین انطباق را دارند، شناسایی و در ادامه ی روند پیاده سازی، از تصویر حذف می گردند. در ادامه برایTemplate های بعدی موجود در بانک این روال با استفاده از تصویر خروجی حاصل از مرحل هی قبل، تکرار خواهد شد. در نهایت با پیاده سازی تکنیک به کارگیری بانک Template و روش Template Matchingسلسله مراتبی، دپوهای خاکریزی با دقت کلی 82% و ریسک پذیری 3%شناسایی و شمارش شد.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: دپوهای خاکریزی، تصاویر ماهوار هایTemplate Matching ،Geoeye سلسله مراتبی