بهبود عملکرد مدل پارامترهای مداری در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای از طریق بکارگیری تکنیک تخمین مولفه های واریانس

نویسندگانعلیرضا صفدری نژاد-مهدی مختارزاده- محمد جواد ولدان زوج
همایشاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴-۱۰-۳۰
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۱۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

مدل پارامترهای مداری به عنوان یکی از مقید ترین روش های مدلسازی هندسی تصاویر ماهواره ای از قابلیت تامین دقت های سراسری و مطلوبی در تصاویر ماهواره ای با هندسه ی تصویربرداری پویا برخوردار است با توجه به اینکه این مدل مبتنی بر فیزیک تشکیل تصویر می باشد امکان معرفی برخی از اندازه گیری صورت گرفته توسط سیستم های ناوبری در ماهواره ها در قالب شبهه مشاهده و یا مقادیر ثابت در صورت دقت کافی به دستگاه معادلات موجود بوده که این امر ضمن افزایش قابلیت کنترل پذیری حل مدل پارامترهای مداری کاهش نقاط کنترل زمینی به عنوان داده های کنترلی را نیز به همراه دارد با اینحال به دلیل تعداد پارامترهای موجود در مدل پارامترهای مداری و همچنین همبستگی میان آنها تعریف وزن صحیح برای مشاهدات و شبهه مشاهدات به شدت بر دقت مدل و تعداد پارامترهای اضافی در ساختار مدل موثر می باشد از اینرو لازم است تا میزان تصحیح پذیری هر پارامتر توسط وزن مشاهدات و شبهه مشاهدات به درستی تعیین و مورد کنترل قرار گیرد در این پژوهش ابتدا به بررسی اهمیت و نقش ماتریس وزن مشاهدات و شبه مشاهدات در دقت مدل پارامترهای مداری پرداخته شد نتایج نشان داد که جایگاه تعریف وزن مشاهدات و شبه مشاهدات هم سطح با انتخاب ساختارهای متنوع از جهت تعداد پارامترهای مجهول در ساختار مدل پارامترهای مداری می باشد در ادامه برای اولین بار یکی از تکنیک های تخمین مولفه های واریانس در فرایند سرشکنی به منظور بهینه سازی مقادیر ماتریس وزن در مدل پارامترهای مداری استفاده گردید این فرایند نشان داد که روش مذکور قادر به تعیین وزن مناسب جهت حفظ اطلاعات لازم برای تصحیح مشاهدات و شبه مشاهدات در فرایند سرشکنی می باشد

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: مدل پارامترهای مداری،تخمین مولفه های واریانس،ماتریس وزن،شرط هم خطی،شبه مشاهدات