ارائه روش تلفیقی در هم مرجع سازی ابر نقاط حاصل از سنجنده Kinect

نویسندگانشهناز نخبه زعیم-محمد سعادت سرشت-علیرضا صفدری نژاد
همایشبیست و یکمین همایش ملی ژئوماتیک93
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳-۰۳-۰۴
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۱۱
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

امروزه روش های تولید آنی ابر نقطه سه بعدی با استفاده از دوربین های ویدئویی استریو تبدیل به واقعیتی عملی شده است. در نظر بگیرید که در هر ثانیه هزاران نقطه ی سه بعدی از  محیط اخذ می شود، از آنجایی کیه جهت مدلسازی سطح شی میبایست ابر نقاط یکپارچه ای از شی حاصل شود، بنابراین تمام ابر نقاط حاصل از سنجنده باید به یک سیستم مختصات واحد منتقل گردند، این فرآیند تحت عنوان پروسه هم مرجع سازی شناخته میشود. از مشهورترین الگوریتم ها جهت هم مرج سازی ، الگیوریتم ICP می باشید که با وجود سادگی، بیار محاسباتی زیادی را می طلبد. در مقاله حاضر با توجه به اهمیت موضوع، روشی کارا و سری جهت نیل بیشتر و غلبه بر مشکل همگرایی در مورد داده های عمق اخذ شده توسط سنجنده Kinect ارائه گردیده است. به این منظور، ساختارهای برجسته ی تصویر توسط الگوریتم  Harris استخراج، مطابقت میان این عوارض با استفاده از الگوریتم ضریب همبستگی نرمالیزه بررسی شده و در ادامه با به کارگیری الگوریتم ،ICP اجرای فرآیند هم مرج سازی ابر نقاط را به انتها میرسانیم.

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: ابر نقاط سه بعدی، هم مرج سازی، تصویر عمق، الگوریتم،ICP الگوریتمHarris ،ضریب همبستگی نرمالیزه