استخراج ویژگی از تصاویر فرا طیفی به کمک روش مبتنی بر ماتریس همبستگی و توابع مورفولوژی

نویسندگانعلیرضا صفدری نژاد-محمود رضا صاحبی-حامد قلی زاده-مصطفی اوجاقلو
همایشهمایش ملی ژئوماتیک89
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۹-۰۲-۱۹
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۹
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

امروزه با رشد سریع فناوری سنجش از دور در محدوده ی اندازه گیری های طیفی و ظهور سنجنده های فرا طیفی سرعت افزایش داده ها به منظور اهداف مدیریتی توسط این نوع از سنجنده ها رو به فزونی است. یکی از مهم ترین بخش های پردازش و تحلیل داده های ابر طیفی انتخاب کردن ویژگی های مناسب جهت استخراج عوارض مد نظر می باشد. با وجود روش های زیاد موجود جهت استخراج و انتخاب ویژگی، کماکان تحقیقات جهت افزایش قابلیت روش های موجود و همچنین توسعه ی روش های جدید در صدر موضوعات تحقیقاتی در این شاخه از سنجش از دور می باشد. در این مقاله روشی مبتنی بر استفاده از قدرمطلق ماتریس های همبستگی برای هر کلاس در تصاویر فرا طیفی و لحاظ کردن هر یک از این ماتریس ها بعنوان یک تصویر، پس از آستانه گذاری مناسب و نهایتا اعمال اپراتور های مورفولوژیک اقدام به انتخاب ویژگی مناسب جهت استخراج کلاس های مد نظر می نماید.

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: استخراج ویژگی، ماتریس قدر مطلق همبستگی، توابع مورفولوژی، تصاویر ابر طیفی.