تلفیق تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک سنجنده IKONOS به کمک تبدیل فوریه و ارائه ی روشی جهت یافتن فرکانس های بهینه ی تلفیق

نویسندگانعلیرضا صفدری نژاد-مجتبی جنتی-محمدجواد ولدان زوج-مهدی مختارزاده
همایشهمایش ملی ژئوماتیک90
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰-۰۲-۲۵
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۱۱
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در این مقاله با استفاده از تبدیل فوریه فرآیند تلفیق تصاویر چندطیفی MS)و پانکروماتیکPan) سنجند هیIKONOSصورت پذیرفت. نتایج حاصله با استفاده از کسب اطلاعات مکانی با فرکانس بالا از تصویرPan و اطلاعات طیفی از تصاویرMS نشان داد که روش مذکور دارای قابلیت مناسبی جهت فرآیند تلفیق می باشد. در ادام هی کار، با تدوین شاخص جدیدی با استفاده از تحلی لهای آماری و هندسی در فضای ویژگی جهت ارزیابی نتایج تلفیق، فرآیند اجرای تلفیق به کمک حوز هی فرکانس مورد تحلیل قرار گرفت و نهایتاً ساختار فرکانسی مطلوب جهت انجام پروس هی تلفیق به کمک شاخص پیشنهادی شناسایی شد. در انتها، روشی جهت افزایش سرعت شناسایی ساختارهای فرکانسی تلفیق ارائه گردید که به نحو محسوسی هزینه ی محاسباتی کار را کاهش داد. نتایج نشان داد عملکردشاخص بهینگی پیشنهادی مستقل از تکنیک تلفیق بوده و می توان از شاخص مذکور در سایر روش های تلفیق نیز استفاده نمود.

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: تلفیق تصاویر، تبدیل فوریه، بهینه سازی، فضای ویژگی،Pan-Sharpening