بهینه سازی فرآیندPan-sharpening به کمک فضای فرکانس با استفاده از فیلترهای نرم

نویسندگانطیبه صدیق - علیرضا صفدری نژاد - محمد طالعی- محمد جواد ولدان زوج
همایشبیستمین همایش ملی ژئوماتیک 92
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲-۰۲-۰۹
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۱۰
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

چکیده مقاله

فرآیند تلفیق تصاویر به عنوان روشی جهت دستیابی با کیفیت بالاتر طیفی و مکانی مطرح می باشد و روش های مختلفی در این زمینه توسعه داده شده است. در تحقیق حاضر از فضای فرکانس برای تلفیق تصاویر استفاده شده است و هدف بهینه سازی روش های موجود پیشنهادی در زمینه می باشد . بدین منظور فیلتر نرم شده جایگزین فیلتر قطعی اعمال شده به تصاویر گردید . نتایج حاصل از اعمال فیلتر نرم شده با تصاویر فیلتر قطعی مورد مقایسه قرار گرفت. در نهایت برای محاسبه فاصله مناسب بر حسب واحد پیکسل نسبت به مرز قطعی ، جهت نرم سازی فیلتر قطعی از روشwatershed segmentation استفاده شد.

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: تلفیق تصاویر ، فضای فرکانس،فیلتر نرم شده