بهبود دقت شناسایی هدف در الگوریتم های تجزیه طیفی به کمک تنظیم وزن باندهای طیفی

نویسندگانفاطمه عتیقی - علیرضا صفدری نژاد - روح اله کریمی
همایشبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷-۰۸-۳۰
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۱۴
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

آشکارسازی هدف از تصاویر ابرطیفی بعنوان یکی از رویکردهای پردازشی این تصاویر شناخته شده که در کاربردهای متنوعی مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از محدودیتهای موجود در اکثر روشهای آشکارسازی هدفدر تصاویر ابرطیفی در نظر گرفتن تاثیر یکسان میان باندهای طیفی در روندشناسایی اهداف میباشد. دو پارامتر نویز سنجنده و تاثیرات جوی، بیشترین اثر را در بروز خطا در تخمین بازتابندگی واقعی سطح ایجاد میکنند. این دو پارامتر وابسته به طول موج تصویربرداری بوده و تاثیرات متمایزی را در باندهای مختلف تصویربرداری خواهند داشت. بر این اساس، انتظار میرود اعمال وزنهای مناسب به باندهای طیفی در آشکارسازی اهداف از روی این تصاویر موثر خواهد بود. در این مقاله، بررسی و ارزیابی تاثیر اعمال وزن به باندهای طیفی در آشکارسازی اهداف با استفاده ازسه الگوریتم آشکارسازی NCLS، SCLS و LSU صورت پذیرفته است. در روند پیشنهادی باندهای همگن از نقطهنظر دقتبکمک ماتریس کواریانس نویز شناسایی شده و در ادامه با بکارگیری تکنیک تخمین مولفه های واریانس وزن بهینه برای باندهای همگن شناسایی می شوند. نتایج اجرای این تکنیک در داده های شبیه سازی شده و واقعی حاکی از اثر بخش بودن این روند در دقت شناسایی اهداف طیفی بوده بنحوی که باوزن دهی به باندهای طیفی در الگوریتمهای آشکارسازی هدف، می توان دقت شناسایی اهداف واقعی را تا بیش از 6 درصد ارتقاء داد.

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: تصویربرداری ابرطیفی، آشکارسازی اهداف، تخمین مولفه واریانس، وزندهی باندها