طبقه بندی تصاویر ابر طیفی مبتنی بر تلفیق ویژگی های مستخرج از روش های کدگذاری تنک، تبدیلات خطی و غیر خطی

نویسندگانسمیرا اله یاری بک، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمی
نشریهنشریه علوم و فنون نقشه برداری
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله