نشریات داخلی

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بکارگیری یک قید آماری در تولید مقاطع سه بعدی از سطوح بدون بافت به کمک سیستم نور ساختاریافته مبتنی بر دو دوربین و یک لیزر صفحه ایمحسن شیخی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمینشریه رایانش نرم و فناوری اطلاعات1400
۲ارزیابی مولفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایرانروح اله کریمی، علیرضا آزموده اردلان، سیاوش یوسفینشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)1399
۳طبقه بندی تصاویر ابر طیفی مبتنی بر تلفیق ویژگی های مستخرج از روش های کدگذاری تنک، تبدیلات خطی و غیر خطیسمیرا اله یاری بک، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمینشریه علوم و فنون نقشه برداری1399
۴مثلث بندی هوایی بر اساس تصاویر رقومی، GPS/IMU و پارامترهای بهینه شده سلف کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیکسعید صادقیان، اصغر میلان، حامد احمدی مسینه، روح اله کریمینشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)1399
۵بهبود آشکارسازی هدف در تصاویر ابرطیفی از طریق تنظیم وزن باندها و شناسایی اعضای انتهایی در خوشه های فضای ویژگیفاطمه عتیقی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمینشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1399
۶بررسی تأثیر رزولوشن داده های گرانی زمینی ایران در تعیین ژئوئید محلیروح اله کریمی، علیرضا آزموده اردلان، امیر عبادینشریه علوم و فنون نقشه برداری1397
۷تلفیق مشاهدات GPS و ارتفاع سنجی ماهواره ای به منظور مدلسازی محلی یونسفر در ایرانناصر عبدی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینشریه علوم و فنون نقشه برداری1396
۸ارزیابی کارایی تعیین موقعیت مطلق دقیق به عنوان جایگزینی برای تکنیک های نسبیناصر عبدی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)1396
۹بهبود طول موجهای بلند میدان جاذبه زمین با استفاده از ارتفاع سنجی ماهواره ایعلیرضا آزموده اردلان،روح اله کریمی، نوشین مهرنگارنشریه علوم و فنون نقشه برداری1395
۱۰ارزیابی مدل یونسفر ایران برمبنای پردازش مشاهدات GPSناصر عبدی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینشریه علوم و فنون نقشه برداری1395
۱۱بررسی سیستمهای نوروفازی انطباق پذیر در شناسایی ساختمانهای شهری از تصاویر هوایی دیجیتال و داده های لیدارپرهام پهلوانی، سیامک طالبی نهر، روح اله کریمینشریه علوم و فنون نقشه برداری1394
۱۲لزوم اعمال بایاس انتقال به سمت پائین تحلیلی در مرحله بازگشت روش تک مرحله ای معکوسامیر عبادی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینشریه علوم و فنون نقشه برداری1393
۱۳کاربرد صحیح کرنل در روش تک مرحله ای معکوسعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، امیر عبادینشریه علوم و فنون نقشه برداری1392
۱۴مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی مطالعه خاص: مدلسازی میدان ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق ایرانعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینشریه دانشکده فنی1383
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.