مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی مطالعه خاص: مدلسازی میدان ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق ایران

نویسندگانعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
نشریهنشریه دانشکده فنی
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۸۳
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهنمایه

چکیده مقاله