شمارش نیمه اتوماتیک دپوهای خاکریزی از تصاویر ماهواره ایGeoeye به کمک روشی مبتنی برفضای پدیده و توابع مورفولوژیک

نویسندگانحامد کاچار-علیرضا صفدری نژاد-احمد معدنچی-محمد جواد ولدان زوج
همایشاولین همایش ماهواره برای توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱-۰۷-۲۲
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۷
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

با انجام فعالت های عمرانی ، تغییرات و رخ نمون هایی در شکل طبیعی زمین ایجاد می شود . با توجه به آن که فعالیت های عمرانی غالبا با فرآیند خاکبرداری همراه است ، مدیران کارگاه های عمرانی برای صرفه جویی در هزینه ، مناطقی در نزدیکی کارگاه عمرانی را به عنوان محلی برای انبار و دپو کردن خاک های مازاد حاصل از حفاری در نظر می گیرند. از این رو می توان فرآیند خاکبرداری و وجود دپوهای خاک در منطقه را به عنوان یکی از نشانگرهای انجام فعالیت عمرانی تلقی نمود . با شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی ، علاوه بر دست یابی به برآوردی تقریبی از میزان حجم کلی دپوهای خاکریزی دید کلی مسائل فرامنطقه ای برای مدیران جامعه بسیار حائز اهمیت است.برای بررسی و تشخیص مناطقی که خاک های مازاد حاصل از حفاری های عمرانی توسط ماشین آلات راهسازی حمل و در آن مکان دپو شده ، استفاده از روش های میدانی و زمینی مستلزم حضور در منطقه مورد نظر و به کارگیری زمان و هزینه ی بسیار زیادی است . از این رو استفاده از روش های کم هزینه ، نوین و همچنین با پوشش وسیع جغرافیایی لازم به نظر میرسد ، لذا به کارگیری تکنیک های سنجس از دوری و استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی در یک محدوده ی وسیع جغرافیایی امری اجتناب ناپذیر است.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: انتخاب ویژگی،تصاویر ماهواره ای Geoeye ،دپوهای خاکریزی،عملگرهای مورفولوژیک،فضای پدیده