ارزیابی روش تخمین مولفه های واریانس به کمک اعداد آزادی در بهبود دقت الگوریتم های شناسایی هدف در تصویربرداری پرطیفی

نویسندگانعلیرضا صفدری نژاد-برات مجردی-مهدی مختارزاده-محمدجواد ولدان زوج
همایشبیست و یکمین همایش ملی ژئوماتیک93
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳-۰۳-۰۴
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۱۱
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

چکیده مقاله

با توسعه سیستم های تصویربرداری پرطیفی، کاربردهای متصور برای این ابزار سودمند رو به گسترش است. در این زمینه، آشکارسازی اهداف بعنوان یکی از کاربردهای استراتژیک در حوزه های نظامی و مدیریتی بشمار می رود. در بیشتر الگوریتم های توسعه یافته بمنظور آشکارسازی اهداف، تاثیر حضور باندهای طیفی انتخاب شده، یکسان لحاظ می شود. از آنجاییکه بروز خطا در تخمین بازتابندگی واقعی سطح در تصاویر پرطیفی به نویز سنجنده و تاثیرات جوی مرتبط بوده و این عوامل وابسته به طول موج تصویربرداری هستند؛ به نظر می رسد، وزن دهی به باندهای طیفی در بکارگیری الگوریتم های تشخیص هدف مفید خواهد بود. اید هی اصلی در این پژوهش، تعیین وزن مناسب برای مجموعه های مشاهدات طیفی همگن در الگوریتم های آشکارسازی هدف، با امید بهبود دقت تشخیص اهداف در تصاویر پرطیفی می باشد.در این روند از الگوریتم های آشکارسازی هدف FCLS و OSP ،SCLS ،NCLS ،LSU استفاده شده و جهت تعیین وزن مناسب برای باندهای طیفی از یکی از روش های تخمین مولفه های واریانس (VCE) استفاده شده است. نتایج اجرای این ایده در داده های شبیه سازی شده، بطور میانگین منجر به بهبود دقتی معادل 25٪ در آشکارسازی اهداف شده است.

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: تخمین مولفه های واریانس، شناسایی اهداف، تصویربرداری پرطیفی، مدل اختلاط طیفی مقید