حل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسندگانشهناز نخبه زعیم- علیرضا صفدری نژاد-مریم اصلانی-سید محمد ایازی
همایشدومین همایش ژئوماتیک اشراق(EIT91)
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱-۰۲-۲۰
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۹
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

امروزه با گسترش جوامع و نیاز روز افزون به توسعه و تسهیل حمل و نقل، ارتباطات، پروژه های عمرانی و مانند آن، استفاده از روش های بهینه سازی بعلت توانایی در کاهش چشمگیر هزینه و زمان بیش از پیش مطرح می شود. از جمله مسائل بهینه سازی، می توان به مساله فروشنده دوره گرد اشاره نمود که برای حل آن از الگوریتم ژنتیک به دلیل سادگی و سرعت بالای محاسبات در یافتن راه حل بهینه استفاده می شود. مساله فروشنده دوره گرد بدلیل قرارگیری در گروه مسائل NP-Hardness روش های گرادیان مبنا براحتی قابل ،حل نبوده و از این رو الگوریتم ژنتیک برای حل این مساله در این مقاله استفاده شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر توانایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی زمانی و محاسباتی مساله فروشنده دوره گرد می باشد.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: فروشنده دوره گرد ، الگوریتم ژنتیک ، بهینه سازی ، گرادیان مبنا