فشرده سازی داده های رستری به وسیله روش تجزیه به مقادیر سینگولار در جبرخطی

نویسندگانعلیرضا صفدری نژاد -محمودرضا صاحبی -مجتبی جنتی
همایشهمایش ملی ژئوماتیک90
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰-۰۲-۲۵
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۱۲
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی

چکیده مقاله

فشرد هسازی داد ههای رستری جهت کاربر دهایی از قبیل ذخیر هسازی، انتقال و نمایش به طور موازی با افزایش منابع تولید داد ههای رستری رشد وسیعی داشته است. در این مقاله استفاده از قابلیت های روش تجزیه به مقادیر سینگولار جهت فشرد هسازی با نرخ مناسب مورد بررسی قرار گرفته شده است. تجزیه به مقادیر سینگولار ابزاری در جبرخطی برای تفکیک یک ماتریس به ضرب سه ماتریس بوده که کاربرد های وسیعی در پردازش تصاویر و شاخه های مختلف مهندسی دارد. با توسعه روش مطرح شده در این مقاله می توان به طور کلی یا ناحیه ای، داد ههای رستری را فشرده نمود. علاوه بر آن از نتایج اولی هی این روش که نرخ بالای فشرد هسازی را دارند، می توان به عنوان منبعی برای برازش سطوح پیوسته به داد ههایی مثل مدل رقومی زمین نیز بهره جست. روش ارائه شده در این مقاله بر روی سه نوع از داد ههای رستری پیاد هسازی شد و نتایج نشان داد که می توان با نرخ فشرد هسازی نسبتا بالایی، کیفیت داده های رستری را نیز حفظ نمود. همچنین در انتها روشی جهت انتخاب بهینه نسبت فشردگی به از دست دادن اطلاعات که مبتنی بر آستانه گذاری بوده، ارائه شده است.

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: فشرده سازی، جبر خطی، مقدار سینگولار، تصاویر فراطیفی