لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۶۸۱ تا ۶۸۳ مورد از کل ۶۸۳ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
”Load Cell Response Correction Using Analog Adaptive Techniques”IEEE International Symposium on Circuits and Systems. (ISCAS2003)Bangkok, ThailandM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White
”Load Cell Response Correction Using Standard Digital CMOS Technology”12th Iranian Researcher Conference in Europe (IRCE2000)Manchester, UKM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White
”Adaptive Sensor Response Correction Using Analog Filter Compatible with Digital Technology,IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2005)Kobe, JapanM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White