لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۷۲۱ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
A minimum distance approach to marine geoid computationEGU General AssemblyVienna, AustriaArdalan AA, Karimi R
Application of satellite altimetry derived Mean Sea Level as a boundary data for an iterative gravimetric boundary value problem approach to the Sea Surface Topography and the marine geoid computationEGU General AssemblyVienna, AustriaArdalan AA, Karimi R, Sneeuw N
A new ellipsoidal Boundary Value Problem approach to telluroid and quasigeoid computationsEGU General AssemblyVienna, AustriaArdalan AA, Karimi R, Bilker-Koivula M
A new Geodetic Boundary Value Problem approach to high-resolution geoid computations based on relative gravity, geopotential numbers, and Mean Sea Level as the boundary data; Case study: Southwest FinEGU General AssemblyVienna, AustriaArdalan AA, Grafarend EW, Karimi R, Poutanen M
Precise quasi-geoid map of Iran based on minimum-distance Molodensky telluroid mappingEGU General AssemblyVienna, AustriaArdalan AA, Karimi R
Precise Quasi-Geoid Map Of Iran Based On Minimum-Distance Molodensky Telluroid Mapping1st International Symposium of the International Gravity Field ServiceIstanbul, TurkeyArdalan AA, Karimi R
Comparison between various existing techniques for computation of geopotential coefficientsEGU General AssemblyVienna, AustriaArdalan AA, Karimi R
On the application of FFT and Wavelet Transform in gravity field modeling (solicited paper)EGU General AssemblyVienna, AustriaArdalan AA, Karimi R
Gravity field modeling along the leveling linesEGU General AssemblyVienna, AustriaArdalan AA, Karimi R
Local gravity field modeling along the precise leveling lines as a way to reduce the need to gravity observations. Case study: Modeling of gravity field along the first order leveling line of IranEGU General AssemblyNice, FranceArdalan AA, Karimi R
Processing of the observations of precise leveling network of Iran and computations of geopotential numbers for the whole networkEGU General AssemblyNice, FranceKarimi R, Ardalan AA
A method for precise estimation of the volume of oil resources via application of first and second derivatives of wavelet transformation. Case study: Determination of volume of oil reservoirs in the S23rd General Assembly of the International Union of Geodesy and GeophysicsSapporo, JapanShirzaii M, Ardalan AA, Karimi R
National report on the status of the re-computation of precise leveling of Iran23rd General Assembly of the International Union of Geodesy and GeophysicsSapporo, JapanKarimi R, Ardalan AA, Tavakkoli F
A method for precise estimation of the volume of oil resource via application of first and second derivation of wavelet transformation. Case study: Determination of volume of oil reservoirs in the souEGS-EGU-EUG Joint AssemblyNice, FranceArdalan AA, Shirzaii M, Karimi R
On the robust spectral analysis. Case studies: Tropospheric modeling of the GPS data and Mean Sea Level computation from tide gauge dataEGS-EGU-EUG Joint AssemblyNice, FranceArdalan AA, Shirzaii M, Karimi R
لزوم تکمیل شبکه چند منظوره ایران برای تعیین مدل محلی ژئویید با دقت بالابیست و سومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیکتهران-ایرانامیر عبادی، روح اله کریمی
بررسی تأثیر فیلترینگ مکانی بر نویز سری های زمانی GPSبیست و سومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیکتهران-ایرانگودرز یزدان پناه، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
بررسی عملکرد فیلترینگ مکانی بر مدلسازی مولفه های سری های زمانی GPSکنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازیتهران-ایرانگودرز یزدان پناه، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
مطالعه توابع توزیع سریهای زمانی موقعیت ایستگاههای دائمی GPS از طریق روشهای BIC، AIC و AICcهمایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سومتهران-ایرانعباس شهبازی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
مدلسازی، بررسی مدل احتمال و پیش بینی سری زمانی موقعیت سه ایستگاه آذربایجانبیست و دومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیکتهران-ایرانگودرز یزدان پناه، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی