نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۸۱ مورد.
فیروز

فیروز آرش

دکترای تخصصی
فیزیک
فیروز آرش
استاد دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۷ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arash/fa

حسن

حسن آریانپور

دکترای تخصصی
ریاضی
حسن آریانپور
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۴ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arianpoor/fa

نفیسه

نفیسه آقابابائی

کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی
نفیسه آقابابائی
مربی کارشناسی ارشد
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۵۷۰ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/aghababaei/fa

سعید

سعید احمد پور کاسگری

کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
سعید احمد پور کاسگری
مربی کارشناسی ارشد
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۸ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ahmadpour/fa

مهدی

مهدی اره پناهی

دکترای تخصصی
مهندسی برق
مهدی اره پناهی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۳ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arepanahi/fa

بهزاد

بهزاد اشجری

دکترای تخصصی
مهندسی صنایع
بهزاد اشجری
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۹ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ashjari/fa

محمد

محمد افضلی نژاد

دکترای تخصصی
ریاضی
محمد افضلی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۹ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/afzalinejad/fa

گوگل اسکالر
مجید

مجید اقبالی

دکترای تخصصی
ریاضی
مجید اقبالی
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/eghbali/fa

گوگل اسکالر
حسن

حسن برزگر

دکترای تخصصی
ریاضی
حسن برزگر
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۳ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/barzegar/fa

محمد رضا

محمد رضا برومند

دکترای تخصصی
مهندسی عمران
محمد رضا برومند
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۹ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/boroomand/fa

زهرا

زهرا بنی عامریان

دکترای تخصصی
مهندسی مکانیک
زهرا بنی عامریان
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۵ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/baniamerian/fa

بهزاد

بهزاد به نبیان

کارشناسی ارشد
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
بهزاد به نبیان
مربی کارشناسی ارشد
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۹۴ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/behnabian/fa

بهرام

بهرام بهرامی

دکترای تخصصی
فیزیک
بهرام بهرامی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۴۹ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bahrami/fa

احمد

احمد بیات

دکترای تخصصی
مهندسی شیمی
احمد بیات
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۲۶ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bayat/fa

محمدمحسن

محمدمحسن بیاتانی

دکترای تخصصی
عمومی
محمدمحسن بیاتانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۷ عمومی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bayatani/fa

علی

علی پارسیان

دکترای تخصصی
ریاضی
علی پارسیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۶ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/parsian/fa

محمد حسین

محمد حسین پل

دکترای تخصصی
مهندسی مکانیک
محمد حسین پل
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۷ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pol/fa

مجتبی

مجتبی پیشوایی

دکترای تخصصی
مهندسی برق
مجتبی پیشوایی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pishvayei/fa