لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۸۲۸ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
بررسی تاثیر نوع اتصال شمع به کلاهک شمع در ماسه روانگرامهندسی عمران امیرکبیرمحمد صالحی- حمید رضا صبا - مسعود بنی اسدی
Dynamic Approachs for System Identification Applied to Deformation Study of the DamsActa Geod Geophys-SpringerM.Jafari - V.Schwieger H.R.Saba
The Effect of Adding Iron Powder on Atterberg Limits of Clay SoilsInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences -IRJABS- Open AccesssA.Barazesh - H.R.Saba - M.Gharib
کاهش نفوذپذیری خاکها ( ی ساحلی) با استفاده از بنتونیتعلمی و پژوهشی اساسعلیرضا رهایی - جواد خزائی - حمید رضا صبا
بررسی اثر ابعاد خرده های لاستیک فرسوده در پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ایمهندسی عمران امیرکبیرسارا غفوری امیربنده- حمید رضا صبا- مهرداد نو کنده
تحلیل مسئله نشست سدخاکی حسنلو با استفاده از نرم افزار Seep/Wعلمی و پژوهشی اساسحمید رضا صبا- مهدی ولی زاده حسنلویی - حجت احمدی
Laboratory Investigation of the Effect of Eggshell Powder on Plasticity Index in Clay and Expansive SoilsEuropean Journal OF Experimental Biology- Pelagia Research Library - Open AccessA.Brazesh - H.R.Saba - M.Gharib - M.Uousefi Rad
بررسی دینامیکی تئوریک و نرم افزاری دیواره گود پایدارسازی شده گروه شمع در قیاس با روش میخ کوبی ( مطالعه موردی پروژه نرگس)علمی و پژوهشی اساسایمان مردانی - حمید رضا صبا
تخمین نشست سطحی در دیوار دخت به پشت شده با استفاده از تحلیل اجزاء محدود و شبکه عصبیعلمی و پژوهشی اساسعبداله تبرئی- عبدالغفار قربانی پور - حمید رضا صبا
مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر مشخصات بتن و تنش وارد بر آن بر میزان خزشعلمی و پژوهشی اساسعلیرضا رهایی - جواد خزائی - حمید رضا صبا
بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادیعلمی و پژوهشی اساسحمید رضا صبا - افشین مصلحی تبار- علی جانی موسی
بررسی عملکرد دیافراگم بتنی مهار شده در خاک تحت اثر زلزلهمهندسی عمران امیرکبیرحمیدرضاصبا - علیرضا رهایی
pH, molar ratio of ferrous to ferric ions and surfactant presence effects on physical properties of iron oxide nanoparticles generated by co-precipitation methodJournal of Coordination ChemistryHR Dehghanpour
Thermodynamic Investigation of Nanosecond Nanobubble Creation due to Metallic Nanoparticle Excitation by Pulsed LaserIranian Journal of Applied PhysicsHamid Reza Dehghanpour
The Effects of Surfactant Changing on Physical Properties of Fe 3 O 4 Nanoparticles Produced in Coprecipitation MethodRussian Journal of Inorganic ChemistryHR Dehghanpour
A novel semi-analytical solution to Jeffery-Hamel equationJournal of Physics CommunicationsS Nourazar, HR Dehghanpour, M Ramezani
بررسی تغییرات نیروی کششی در مهار دیوارهای حائل با توجه به تغییرشکل سیستم تکیه گاهیمجله بین المللی علوم مهندسی - دانشگاه علم و صنعتعلیرضا رهایی - حمیدرضاصبا
A novel approach for optimal replacement threshold and inspection scheme for condition based maintenanceJournal of Quality in Maintenance EngineeringHamid R. Golmakani
روشی جهت تعیین پارامتر بهینه‌ی فلیترهای نرم به‌منظور تلفیق تصاویر در فضای فرکانسفصلنامه علمی پژوهشی علوم و فن آوری فضاییکبری یعقوبی ترکی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ مرضیه جعفری
Anisotropic Covariance Model Applied for the Computation of Surface Deformation using Least Squares Collocation, Case Study: Kenai PeninsulaJournal of Geomatics Science And TechnologyBehzad Behnabian-Masoud Mashhadi Hossainali