لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۹۹۹ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Numerical investigation on two-degree-of-freedom vortex-induced vibration of a circular cylinder in power-law fluidsJournal of Non-Newtonian Fluid MechanicsA. Ashouri - E. Izadpanah - M. H. Hekmat - Y. Amini
بکارگیری یک قید آماری در تولید مقاطع سه بعدی از سطوح بدون بافت به کمک سیستم نور ساختاریافته مبتنی بر دو دوربین و یک لیزر صفحه اینشریه رایانش نرم و فناوری اطلاعاتمحسن شیخی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمی
بهبود آشکارسازی هدف در تصاویر ابرطیفی از طریق تنظیم وزن باندها و شناسایی اعضای انتهایی در خوشه های فضای ویژگینشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانیفاطمه عتیقی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمی
مثلث بندی هوایی بر اساس تصاویر رقومی، GPS/IMU و پارامترهای بهینه شده سلف کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیکنشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)سعید صادقیان، اصغر میلان، حامد احمدی مسینه، روح اله کریمی
طبقه بندی تصاویر ابر طیفی مبتنی بر تلفیق ویژگی های مستخرج از روش های کدگذاری تنک، تبدیلات خطی و غیر خطینشریه علوم و فنون نقشه برداریسمیرا اله یاری بک، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمی
ارزیابی مولفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایراننشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)روح اله کریمی، علیرضا آزموده اردلان، سیاوش یوسفی
ارزیابی کارایی ساختارهای دومرحله‌ای تحت شرایط رقابتی استکلبرگ و عدم قطعیت داده‌هامدل‌سازی پیشرفته ریاضیم. افضلی نژاد
A design for a yoke to detect a notch on edge by using magnetic flux leakage methodThe European Physical Journal Plus volumeH. Heidary, M. Mehrpouya,A. Ghalee,A. R. Oskouei
Improvement of harmonic conditions in the AC/DC microgrids with the presence of filter compensation modulesRenewable and Sustainable Energy ReviewsN Khosravi, HR Abdolmohammadi, S Bagheri, MR Miveh
Low Voltage Ride Through Controller for a Multi-Machine Power System Using a Unified Interphase Power ControllerElectronicsAtoosa Majlesi, Mohammad Reza Miveh, Ali Asghar Ghadimi, Akhtar Kalam
Prediction of Service Life in Concrete Structures based on Diffusion Model in a Marine Environment using Mesh Free, FEM and FDM ApproachesJournal of Rehabilitation in Civil EngineeringAtiye Farahani- Hosein Taghaddos
Evaluating radial efficiency considering environmental factors: A generalization of classical DEAMeasurementAfzalinejad, Mohammad
Nonlinear response spectrum analysis of structures equipped with nonlinear power law viscous dampersEngineering StructuresMoslehi Tabar, A., De Domenico, D.
Seismic rehabilitation of steel arch bridgesusing nonlinear viscous dampers: Application to a case studyPractice Periodical on Structural Design and ConstructionMoslehi Tabar, A., De Domenico, D, Dindari, H..
Introducing g-Normal Fuzzy Relational ModelsSoft Computing: Methodologies and ApplicationArya Aghili Ashtiani, M. B. Menhaj
Introducing the Fuzzy Relational Hybrid Model as a Building Block for Intelligent Modeling of Hybrid Dynamical SystemsIEEE Transactions on Fuzzy SystemsArya Aghili-Ashtiani, M. B. Menhaj
Fuzzy Model Predictive Control of Normalized Air-to-Fuel Ratio in Internal Combustion EnginesSoft Computing: Methodologies and ApplicationT. Sardarmehni, Arya Aghili-Ashtiani, M. B. Menhaj
Upper Bounds on Deviations from the Mean and the Mean Absolute DeviationItalian Journal of Pure and Applied MathematicsArya Aghili-Ashtiani
A design for a yoke to detect a notch on edge by using magnetic flux leakage methodThe European Physical Journal PlusH Heidary - MA Mehrpouya - A Ghalee - AR Oskouei
حل مساله زمان بندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل احتمالی با استفاده از تئوری امکان و منطق فازینشریه دانشکده فنی دانشگاه تهرانتوکلی مقدم رضا, رزمی جعفر, جولای فریبرز, صفاری محمد