مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Experimental investigation of the ovality of holes on pre-notched channel products in the cold roll forming processB.Shirani Bidabadi, H.Moslemi Naeini, R.Azizi Tafti, S.MazdakdJournal of Materials Processing Technology2015
۲بررسی عددی و تجربی پارامترهای مهم در کشش عمیق مقاطع مربعی ورق‌های دولایه با ماتریس لاستیکیحمید گلمکانی، سامان مرادی بشلی، سیامک مزدک، ابراهیم شریفیمهندسی مکانیک مدرس1395-2-1
۳بررسی عددی و شبیه سازی پارامترهای موثر بر عیوب مقطع U شکل پیش سوراخ شده بیضی تولید شده توسط فرآیند غلتکی سردسیاوش ستار، سیامک مزدک، ابراهیم شریفیمهندسی مکانیک مدرس1394
۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻂ ﺟﻮش در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺸﺶ ﻋﻤﯿﻖ ﻟﻮح ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ورق ﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ و دوﺗﮑﻪﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ زاده ، سیامک مزدک، ابراهیم شریفیﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان1394
۵اثر فشار سیال بر جابجایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی لوحهای ترکیبیعماد رحیمی، حسن مسلمی نائینی، حامد دیلمی عضدی، سیامک مزدک، محمد مهدی کسایینشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک1390
۶توسعه یک مدل تماسی برای تحلیل دو بعدی الاستیک-پلاستیک فرآیند شکل دهی مجدد لوله هاحسن مسلمی نائینی، غلامحسی لیاقت، مهدی سلمانی تهرانی،سیامک مزدک، جنگجوی خلجانمجله مکانیک و هوا فضا (سازه رفتار مکانیکی مواد)1388
۷Effects of Hardening Model and Variation of Elastic Modulus on Springback Prediction in Roll FormingJihad Naofal, Hassan Moslemi Naeini, Siamak MazdakMetals2019-9-9
۸A 3D Numerical and Empirical Study on the Effects of Injection Pressure and Temperature on the Quality of Produced MoldS. Rahimi, Z. Baniamerian, S. Mazdak, E. Sharifi TashniziInternational Journal of Engineeri2018/3/1
۹Numerical and Experimental Investigation of Deep Drawing Process in Square Section of Single-Layer and Two-Layer SheetsS. Moradi Besheli, S. Mazdak , H. Golmakani, E. Sharifi, M. R. SheykholeslamiIranian Journal of Materials Form2018-1-1
۱۰The Prediction of Weld Line Movement in Deep Drawing of Tailor Welded BlanksS. Abdolazimzadeha, S. Mazdak, E. Sharifi, M.R. SheykholeslamiJournal of Stress Analysis2018
۱۱Numerical Analysis of Circular Pre-notched U-Channel Section Distortions in Cold RollForming ProcessS Sattar, S Mazdak, E SharifiInternational Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology2017
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.