مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱توسعه یک مدل تماسی برای تحلیل دو بعدی الاستیک-پلاستیک فرآیند شکل دهی مجدد لوله هاحسن مسلمی نائینی، غلامحسی لیاقت، مهدی سلمانی تهرانی،سیامک مزدک، جنگجوی خلجانمجله مکانیک و هوا فضا (سازه رفتار مکانیکی مواد)1388
۲اثر فشار سیال بر جابجایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی لوحهای ترکیبیعماد رحیمی، حسن مسلمی نائینی، حامد دیلمی عضدی، سیامک مزدک، محمد مهدی کسایینشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک1390
۳بررسی عددی و شبیه سازی پارامترهای موثر بر عیوب مقطع U شکل پیش سوراخ شده بیضی تولید شده توسط فرآیند غلتکی سردسیاوش ستار، سیامک مزدک، ابراهیم شریفیمهندسی مکانیک مدرس1394
۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻂ ﺟﻮش در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺸﺶ ﻋﻤﯿﻖ ﻟﻮح ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ورق ﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ و دوﺗﮑﻪﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ زاده ، سیامک مزدک، ابراهیم شریفیﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان1394
۵بررسی عددی و تجربی پارامترهای مهم در کشش عمیق مقاطع مربعی ورق‌های دولایه با ماتریس لاستیکیحمید گلمکانی، سامان مرادی بشلی، سیامک مزدک، ابراهیم شریفیمهندسی مکانیک مدرس1395-2-1
۶Experimental investigation of the ovality of holes on pre-notched channel products in the cold roll forming processB.Shirani Bidabadi, H.Moslemi Naeini, R.Azizi Tafti, S.MazdakdJournal of Materials Processing Technology2015
۷Numerical Analysis of Circular Pre-notched U-Channel Section Distortions in Cold RollForming ProcessS Sattar, S Mazdak, E SharifiInternational Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology2017
۸The Prediction of Weld Line Movement in Deep Drawing of Tailor Welded BlanksS. Abdolazimzadeha, S. Mazdak, E. Sharifi, M.R. SheykholeslamiJournal of Stress Analysis2018
۹Numerical and Experimental Investigation of Deep Drawing Process in Square Section of Single-Layer and Two-Layer SheetsS. Moradi Besheli, S. Mazdak , H. Golmakani, E. Sharifi, M. R. SheykholeslamiIranian Journal of Materials Form2018-1-1
۱۰A 3D Numerical and Empirical Study on the Effects of Injection Pressure and Temperature on the Quality of Produced MoldS. Rahimi, Z. Baniamerian, S. Mazdak, E. Sharifi TashniziInternational Journal of Engineeri2018/3/1
۱۱Effects of Hardening Model and Variation of Elastic Modulus on Springback Prediction in Roll FormingJihad Naofal, Hassan Moslemi Naeini, Siamak MazdakMetals2019-9-9
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.