مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Dynamic Approachs for System Identification Applied to Deformation Study of the DamsM.Jafari - V.Schwieger H.R.SabaActa Geod Geophys-Springer12 December 2014
۲بررسی تغییرات نیروی کششی در مهار دیوارهای حائل با توجه به تغییرشکل سیستم تکیه گاهیعلیرضا رهایی - حمیدرضاصبامجله بین المللی علوم مهندسی - دانشگاه علم و صنعت1381
۳تعیین آستانه لغزش پایداری شیروانی و بهینه یابی حجم عملیات خاکریزی سد خاکی همگن با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیکحمید رضا صبا - محسن کمالیان - ایمان رئیسی زادهمهندسی عمران امیرکبیر1397
۴مطالعه آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری ستون های شنی شناور تکی مسلح شده با میله های فلزی عمودیمهدی محمدرضائی- سید حمید لاجوردی - حمید رضا صبا- عباس قلندرزاده- احسان اله ضیغمیمهندسی عمران امیرکبیر14 اسفند 1397
۵بررسی اثر ابعاد خرده های لاستیک فرسوده در پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ایسارا غفوری امیربنده- حمید رضا صبا- مهرداد نو کندهمهندسی عمران امیرکبیر14 فروردین 1396
۶ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد مهارهای تک و دو صفحه ای و مشاهده تاثیر فواصل بارگذاری در دیوار حائلسید شایان آزادی منش – حمید رضا صبا – امیر علی زادمجله مهندسی عمران مدرس1400-02
۷مطالعه آزمایشگاهی رفتار میبل مهارها در دیوارهای حایل انعطاف پذیرمجید خانجانی – حمید رضا صبا – سید حمید لاجوردی- سید محمد میرحسینی – احسان اله ضیغمیفصلنامه علمی پژوهشی اساس1400/12/01
۸بررسی دینامیکی تئوریک و نرم افزاری دیواره گود پایدارسازی شده گروه شمع در قیاس با روش میخ کوبی ( مطالعه موردی پروژه نرگس)ایمان مردانی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساس15 تیر 1395
۹Laboratory Investigation of the Effect of Eggshell Powder on Plasticity Index in Clay and Expansive SoilsA.Brazesh - H.R.Saba - M.Gharib - M.Uousefi RadEuropean Journal OF Experimental Biology- Pelagia Research Library - Open Access2012
۱۰The Effect of Adding Iron Powder on Atterberg Limits of Clay SoilsA.Barazesh - H.R.Saba - M.GharibInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences -IRJABS- Open Accesss2012
۱۱Effect of Wood Ash Admixture on Clay Soils in Atterberg TestA.Brazesh - H.R.Saba - M.Uousefi Rad - M.GharibInternational Journal of Basic Sciences & Applied Research - VICTORQUEST2012
۱۲Experimental Investigation of Impact of Adding LimeS IN Golestan Province SoilsM.Gharib- H.R. Saba - A.BarazeshInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences - ECISI2012
۱۳An Experimental Study for Identification and Comparison of Plastic Index and Shrinkage Properties of Clay Soils with the Addition of CementM.Gharib - H.R.Saba - A.BarazeshEuropean Journal OF Experimental Biology -Pelagia Research Library - Open Access2012
۱۴The Effect of Additives on Clay Soil Properties Using Cement and LimeM.Gharib - H.R.Saba - A.BarazeshInternational Journal of Basic Sciences & Applied Research -VICTORQUEST2012
۱۵Evaluating the Effect of Changes of the Soil Shear Strenght Parameters of WestS.Zamiran -H.Ghojavand - H.R.SabaApplied Mechanics and Materials2012
۱۶Experimental studies on single reinforced stone columns with various positions of geotextileSaeid Bazzazian Bonab - Seyed Hamid Lajevardi - Hamid Reza Saba - Abbas Ghalandarzadeh - Seyed Mohammad MirhosseiniInnovative Infrastructure Solutions (Springer International Publishing )2020-14-08
۱۷Experimental study on the L-shaped anchorage capacity of the geogrid by the pullout testA.Maleki _ S.H.Lajavardi _ L.Briancon _ A.Nayeri _ H.R.SabaGeotextiles and Geomembranes2021-02-09
۱۸The Novel Usage of EPS Geofoam as Column Material: A Laboratory StudySaeid Bazzazian Bonab - Seyed Hamid Lajevardi - Hamid Reza Saba - Seyed Mohammad MirhosseiniInternational Journal of Geosynthetics and Ground Engineering2021-12-01
۱۹بررسی تاثیر نوع اتصال شمع به کلاهک شمع در ماسه روانگرامحمد صالحی- حمید رضا صبا - مسعود بنی اسدیمهندسی عمران امیرکبیر28 مرداد 1396
۲۰Electronic Hammer for Nondestructive Determination of Compaction Characteristics of Fine – Grained SoilsB.Halimi - H.R.Saba - S.Jafari MehrAbadi -S.Saeidi JamRevista IngenieriaDecember 2019
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.