سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی عمران
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
محمد رضا

محمد رضا برومند

استادیار
مهندسی عمران
محمد رضا برومند
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۹ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/boroomand/fa

آریااللهیار

آریااللهیار خسروشاهی بازنشسته

استادیار
مهندسی عمران
آریااللهیار خسروشاهی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۸ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/khosroshahi/fa

الهام رجبی

استادیار
مهندسی عمران
الهام رجبی
استادیار فوق دكتری
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۸ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/rajabi/fa

محمدقاسم

محمدقاسم سحاب

استادیار
مهندسی عمران
محمدقاسم سحاب
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۱ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sahab/fa

محمودرضا

محمودرضا شاهوردی

استادیار
مهندسی عمران
محمودرضا شاهوردی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۰ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/shahverdi/fa

حمیدرضا

حمیدرضا صبا

استادیار
مهندسی عمران
حمیدرضا صبا
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳-۶۲۲-۷۳۸۵ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/saba/fa

ناصر

ناصر عرفاتی

استادیار
مهندسی عمران
ناصر عرفاتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۳ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arafati/fa

عطیه فراهانی

استادیار
مهندسی عمران
عطیه فراهانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/farahani/fa

محمدحسین

محمدحسین قطبی

استادیار
مهندسی عمران
محمدحسین قطبی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۴ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghotbi/fa

امیر حسین محمدی

استادیار
مهندسی عمران
امیر حسین محمدی
استادیار -
۰۸۶-۳۶۲۴۱۲۴۳ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mohammadi/fa

افشین

افشین مصلحی تبار

استادیار
مهندسی عمران
افشین مصلحی تبار
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۰ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/moslehitabar/fa

وحید

وحید مقصودی

استادیار
مهندسی عمران
وحید مقصودی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۳ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/maghsoodi/fa