مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱The Effect of Adding Iron Powder on Atterberg Limits of Clay SoilsA.Barazesh - H.R.Saba - M.GharibInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences -IRJABS- Open Accesss2012
۲Laboratory Investigation of the Effect of Eggshell Powder on Plasticity Index in Clay and Expansive SoilsA.Brazesh - H.R.Saba - M.Gharib - M.Uousefi RadEuropean Journal OF Experimental Biology- Pelagia Research Library - Open Access2012
۳Effect of Wood Ash Admixture on Clay Soils in Atterberg TestA.Brazesh - H.R.Saba - M.Uousefi Rad - M.GharibInternational Journal of Basic Sciences & Applied Research - VICTORQUEST2012
۴Experimental study on the L-shaped anchorage capacity of the geogrid by the pullout testA.Maleki _ S.H.Lajavardi _ L.Briancon _ A.Nayeri _ H.R.SabaGeotextiles and Geomembranes2021-02-09
۵Electronic Hammer for Nondestructive Determination of Compaction Characteristics of Fine – Grained SoilsB.Halimi - H.R.Saba - S.Jafari MehrAbadi -S.Saeidi JamRevista IngenieriaDecember 2019
۶An Experimental Study for Identification and Comparison of Plastic Index and Shrinkage Properties of Clay Soils with the Addition of CementM.Gharib - H.R.Saba - A.BarazeshEuropean Journal OF Experimental Biology -Pelagia Research Library - Open Access2012
۷The Effect of Additives on Clay Soil Properties Using Cement and LimeM.Gharib - H.R.Saba - A.BarazeshInternational Journal of Basic Sciences & Applied Research -VICTORQUEST2012
۸Experimental Investigation of Impact of Adding LimeS IN Golestan Province SoilsM.Gharib- H.R. Saba - A.BarazeshInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences - ECISI2012
۹Dynamic Approachs for System Identification Applied to Deformation Study of the DamsM.Jafari - V.Schwieger H.R.SabaActa Geod Geophys-Springer12 December 2014
۱۰Numerical Analysis of Soil Nail Walls under Seismic condition in 3D from ExcavationsS.Zamiran -H.Ghojavand - H.R.SabaApplied Mechanics and MaterialsOct 2012 26
۱۱Evaluating the Effect of Changes of the Soil Shear Strenght Parameters of WestS.Zamiran -H.Ghojavand - H.R.SabaApplied Mechanics and Materials2012
۱۲The Novel Usage of EPS Geofoam as Column Material: A Laboratory StudySaeid Bazzazian Bonab - Seyed Hamid Lajevardi - Hamid Reza Saba - Seyed Mohammad MirhosseiniInternational Journal of Geosynthetics and Ground Engineering2021-12-01
۱۳Experimental studies on single reinforced stone columns with various positions of geotextileSaeid Bazzazian Bonab - Seyed Hamid Lajevardi - Hamid Reza Saba - Abbas Ghalandarzadeh - Seyed Mohammad MirhosseiniInnovative Infrastructure Solutions (Springer International Publishing )2020-14-08
۱۴بررسی دینامیکی تئوریک و نرم افزاری دیواره گود پایدارسازی شده گروه شمع در قیاس با روش میخ کوبی ( مطالعه موردی پروژه نرگس)ایمان مردانی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساس15 تیر 1395
۱۵تعیین سطح بحرانی گسیختگی در شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی مورچگانحسین رحامی - حمید رضا صبا- محمد نقی خانیعلمی و پژوهشی اساستابستان 1391
۱۶بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادیحمید رضا صبا - افشین مصلحی تبار- علی جانی موسیعلمی و پژوهشی اساستابستان 1394
۱۷تعیین آستانه لغزش پایداری شیروانی و بهینه یابی حجم عملیات خاکریزی سد خاکی همگن با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیکحمید رضا صبا - محسن کمالیان - ایمان رئیسی زادهمهندسی عمران امیرکبیر1397
۱۸تعیین اثر انواع بارهای وارده بر خاکریز پشت دیوارهای حائل با استفاده از ترکیب روش شبه استاتیکی و الگوریتم ژنتیکحمید رضا صبا- اسدااله رنجبر – ایمان رئیسی زادهعلمی و پژوهشی اساسپاییز و زمستان 1389
۱۹تحلیل مسئله نشست سدخاکی حسنلو با استفاده از نرم افزار Seep/Wحمید رضا صبا- مهدی ولی زاده حسنلویی - حجت احمدیعلمی و پژوهشی اساسزمستان 1390
۲۰مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربهحمیدرضا صبا - بهروز حلیمی -سعید جعفری مهرآبادی- سعید سعیدی جممهندسی عمران امیرکبیربهمن و اسفند 1397
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.