مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Quantitative Separation of Graphene Oxide Sheets by Froth FlotationM. Abdolkarimi Mahabadi,- M. ManteghianANFC 2015۲۰۱۵
۲اصلاح مدل رسوب پارافین در نفت خام با استفاده از روش انگشت سرد( Cold Finger).میثم عبدالکریمی مه آبادی. مهرداد منطقیان . ابوالفضل محمدیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
۳ﻣﺪل ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ آب و ﻣﺘﺎن در رآﮐﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪراتابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، مسعود متولیان، محسن میردامادی، میثم عبدالکریمی مه آبادیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
۴اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در آب در ﺣﻀﻮر ﺑﺘﺎﺳﯿﮑﻠﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، مسعود متولیان، محسن میردامادی، میثم عبدالکریمی مه آبادیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
۵زمان القای کریستالیزاسون واکنشی نانو ذرات مس و محاسبه کشش سطحی آنها،میثم عبدالکریمی مه آبادی، مهرداد منطقیان، حسن پهلوانزاده، ابوالفضل محمدیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
۶اثر دما بر مقدار و سرعت انحلال گاز متان در آب،ابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، محسن میردامادی، میثم عبدالکریمی مه آبادیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
۷امکان سنجی و بکارگیری فناوری ازن جهت تصفیه پساب ماشین کاغذسازی و استفاده مجدد در فرایند.میثم عبدالکریمی مه آبادی. احمد بیات . ابوالفضل محمدیدومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی۱۳۹۸
۸زﻣﺎن اﻟﻘﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻣﺲمیثم عبدالکریمی مه آبادی، مهرداد منطقیان، حسن پهلوانزاده، ابوالفضل محمدیهمایش دانشجویی نانو۱۳۸۷
۹افزایش مقدار و سرعت انحلال متان در آب در حضور نانولوله کربنی چندجدارهابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، میثم عبدالکریمی مه آبادیهمایش دانشجویی نانو۱۳۸۷
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.