سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی برق
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
مهدی

مهدی اره پناهی

دانشیار
مهندسی برق
مهدی اره پناهی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۲۴۴۵ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arepanahi/fa

محمدرضا پورفرد

استادیار
مهندسی برق
مجتبی

مجتبی پیشوایی

استادیار
مهندسی برق
مجتبی پیشوایی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pishvaei/fa

مهدی

مهدی جعفری پناه

استادیار
مهندسی برق
مهدی جعفری پناه
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۶ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/jafaripanah/fa

سجاد

سجاد صدر

استادیار
مهندسی برق
سجاد صدر
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۹ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sadr/fa

محمد جواد

محمد جواد عبداللهی فرد

دانشیار
مهندسی برق
محمد جواد عبداللهی فرد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/abdollahifard/fa

آریا

آریا عقیلی آشتیانی

استادیار
مهندسی برق
آریا عقیلی آشتیانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۱ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/aghili/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
علی محمد

علی محمد فتوحی

استادیار
مهندسی برق
علی محمد فتوحی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۴۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/fotouhi/fa

علی

علی کاظمی

دانشیار
مهندسی برق
علی کاظمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۱ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kazemy/

Google Scholar Scopus ORCID
آرش

آرش کریم خانی

استادیار
مهندسی برق
آرش کریم خانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۶ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/karimkhani/fa

نسرین

نسرین کلامیان

استادیار
مهندسی برق
نسرین کلامیان
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kalamian/fa

Google Scholar
علی

علی مددی

دانشیار
مهندسی برق
علی مددی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۵ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/madadi/fa

همایون

همایون مشگین کلک

دانشیار
مهندسی برق
همایون مشگین کلک
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۸ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/meshgin/fa

Google Scholar