مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Dynamic Approachs for System Identification Applied to Deformation Study of the DamsM.Jafari - V.Schwieger H.R.SabaActa Geod Geophys-Springer12 December 2014
۲Numerical Analysis of Soil Nail Walls under Seismic condition in 3D from ExcavationsS.Zamiran -H.Ghojavand - H.R.SabaApplied Mechanics and MaterialsOct 2012 26
۳Evaluating the Effect of Changes of the Soil Shear Strenght Parameters of WestS.Zamiran -H.Ghojavand - H.R.SabaApplied Mechanics and Materials2012
۴An Experimental Study for Identification and Comparison of Plastic Index and Shrinkage Properties of Clay Soils with the Addition of CementM.Gharib - H.R.Saba - A.BarazeshEuropean Journal OF Experimental Biology -Pelagia Research Library - Open Access2012
۵Laboratory Investigation of the Effect of Eggshell Powder on Plasticity Index in Clay and Expansive SoilsA.Brazesh - H.R.Saba - M.Gharib - M.Uousefi RadEuropean Journal OF Experimental Biology- Pelagia Research Library - Open Access2012
۶Experimental study on the L-shaped anchorage capacity of the geogrid by the pullout testA.Maleki _ S.H.Lajavardi _ L.Briancon _ A.Nayeri _ H.R.SabaGeotextiles and Geomembranes2021-02-09
۷Experimental studies on single reinforced stone columns with various positions of geotextileSaeid Bazzazian Bonab - Seyed Hamid Lajevardi - Hamid Reza Saba - Abbas Ghalandarzadeh - Seyed Mohammad MirhosseiniInnovative Infrastructure Solutions (Springer International Publishing )2020-14-08
۸The Effect of Additives on Clay Soil Properties Using Cement and LimeM.Gharib - H.R.Saba - A.BarazeshInternational Journal of Basic Sciences & Applied Research -VICTORQUEST2012
۹Effect of Wood Ash Admixture on Clay Soils in Atterberg TestA.Brazesh - H.R.Saba - M.Uousefi Rad - M.GharibInternational Journal of Basic Sciences & Applied Research - VICTORQUEST2012
۱۰The Novel Usage of EPS Geofoam as Column Material: A Laboratory StudySaeid Bazzazian Bonab - Seyed Hamid Lajevardi - Hamid Reza Saba - Seyed Mohammad MirhosseiniInternational Journal of Geosynthetics and Ground Engineering2021-12-01
۱۱Experimental Investigation of Impact of Adding LimeS IN Golestan Province SoilsM.Gharib- H.R. Saba - A.BarazeshInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences - ECISI2012
۱۲The Effect of Adding Iron Powder on Atterberg Limits of Clay SoilsA.Barazesh - H.R.Saba - M.GharibInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences -IRJABS- Open Accesss2012
۱۳Electronic Hammer for Nondestructive Determination of Compaction Characteristics of Fine – Grained SoilsB.Halimi - H.R.Saba - S.Jafari MehrAbadi -S.Saeidi JamRevista IngenieriaDecember 2019
۱۴بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادیحمید رضا صبا - افشین مصلحی تبار- علی جانی موسیعلمی و پژوهشی اساستابستان 1394
۱۵مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر مشخصات بتن و تنش وارد بر آن بر میزان خزشعلیرضا رهایی - جواد خزائی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسبهار و تابستان 1389
۱۶تخمین نشست سطحی در دیوار دخت به پشت شده با استفاده از تحلیل اجزاء محدود و شبکه عصبیعبداله تبرئی- عبدالغفار قربانی پور - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسزمستان 1393
۱۷بررسی دینامیکی تئوریک و نرم افزاری دیواره گود پایدارسازی شده گروه شمع در قیاس با روش میخ کوبی ( مطالعه موردی پروژه نرگس)ایمان مردانی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساس15 تیر 1395
۱۸تحلیل مسئله نشست سدخاکی حسنلو با استفاده از نرم افزار Seep/Wحمید رضا صبا- مهدی ولی زاده حسنلویی - حجت احمدیعلمی و پژوهشی اساسزمستان 1390
۱۹کاهش نفوذپذیری خاکها ( ی ساحلی) با استفاده از بنتونیتعلیرضا رهایی - جواد خزائی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسپائیز 1392
۲۰مطالعه روابط سرعت موج برشی حاصل از آزمایش های لرزه نگاری انکساری و درون چاهی با مشخصات خاکعلیرضا رهایی - جواد خزایی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسپائیز 1390
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.