سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
فیلتر شده بر اساس : ریاضی
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
حسن

حسن آریانپور

استادیار
ریاضی
حسن آریانپور
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۴ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arianpoor/fa

Google Scholar
محمد

محمد افضلی نژاد

استادیار
ریاضی
محمد افضلی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۹ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/afzalinejad/fa

Google Scholar
مجید

مجید اقبالی

استادیار
ریاضی
مجید اقبالی
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/eghbali/fa

Google Scholar
حسن

حسن برزگر

استادیار
ریاضی
حسن برزگر
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۳ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/barzegar/fa

Google Scholar
علی

علی پارسیان

استادیار
ریاضی
علی پارسیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۶ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/parsian/fa

محمد

محمد حبیبی

دانشیار
ریاضی
محمد حبیبی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۳ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/habibi/fa

Google Scholar ORCID
مهدی

مهدی رمضانی

استادیار
ریاضی
مهدی رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۴ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ramezani/fa

احمدرضا

احمدرضا ساده بازنشسته

استادیار
ریاضی
احمدرضا ساده بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۶ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sadeh/fa

نبی الله
نبی الله گودرزوند چگینی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۵ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/chegini/fa

اسماعیل

اسماعیل نظری کیاشی

استادیار
ریاضی
اسماعیل نظری کیاشی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۲ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/nazari/fa