فیلتر شده بر اساس : ریاضی
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
حسن

حسن آریانپور

دکترای تخصصی
ریاضی
حسن آریانپور
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۴

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arianpoor/fa

محمد

محمد افضلی نژاد

دکترای تخصصی
ریاضی
محمد افضلی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۹

http://faculty.tafreshu.ac.ir/afzalinejad/fa

گوگل اسکالر
مجید

مجید اقبالی

دکترای تخصصی
ریاضی
مجید اقبالی
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
-

http://faculty.tafreshu.ac.ir/eghbali/fa

گوگل اسکالر
حسن

حسن برزگر

دکترای تخصصی
ریاضی
حسن برزگر
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۳

http://faculty.tafreshu.ac.ir/barzegar/fa

علی

علی پارسیان

دکترای تخصصی
ریاضی
علی پارسیان
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۶

http://faculty.tafreshu.ac.ir/parsian/fa

محمد

محمد حبیبی

دکترای تخصصی
ریاضی
محمد حبیبی
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۳

http://faculty.tafreshu.ac.ir/habibi/fa

مهدی

مهدی رمضانی

دکترای تخصصی
ریاضی
مهدی رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۴

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ramezani/fa

احمدرضا

احمدرضا ساده

دکترای تخصصی
ریاضی
احمدرضا ساده
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۶

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sadeh/fa

نبی الله

نبی الله گودرزوند چگینی

دکترای تخصصی
ریاضی
نبی الله گودرزوند چگینی
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۵

http://faculty.tafreshu.ac.ir/chegini/fa

محمد علی

محمد علی مهرپویا

دکترای تخصصی
ریاضی
محمد علی مهرپویا
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۷

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mehrpouya/fa

گوگل اسکالر
اسماعیل

اسماعیل نظری کیاشی

دکترای تخصصی
ریاضی
اسماعیل نظری کیاشی
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۲

http://faculty.tafreshu.ac.ir/nazari/fa