مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱The Effect of Additives on Clay Soil Properties Using Cement and LimeM.Gharib - H.R.Saba - A.BarazeshInternational Journal of Basic Sciences & Applied Research -VICTORQUEST2012
۲۲Experimental Investigation of Impact of Adding LimeS IN Golestan Province SoilsM.Gharib- H.R. Saba - A.BarazeshInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences - ECISI2012
۲۳Numerical Analysis of Soil Nail Walls under Seismic condition in 3D from ExcavationsS.Zamiran -H.Ghojavand - H.R.SabaApplied Mechanics and MaterialsOct 2012 26
۲۴تحلیل مسئله نشست سدخاکی حسنلو با استفاده از نرم افزار Seep/Wحمید رضا صبا- مهدی ولی زاده حسنلویی - حجت احمدیعلمی و پژوهشی اساسزمستان 1390
۲۵تعیین سطح بحرانی گسیختگی در شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی مورچگانحسین رحامی - حمید رضا صبا- محمد نقی خانیعلمی و پژوهشی اساستابستان 1391
۲۶مطالعه روابط سرعت موج برشی حاصل از آزمایش های لرزه نگاری انکساری و درون چاهی با مشخصات خاکعلیرضا رهایی - جواد خزایی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسپائیز 1390
۲۷Effect of Wood Ash Admixture on Clay Soils in Atterberg TestA.Brazesh - H.R.Saba - M.Uousefi Rad - M.GharibInternational Journal of Basic Sciences & Applied Research - VICTORQUEST2012
۲۸بررسی عملکرد دیافراگم بتنی مهار شده در خاک تحت اثر زلزلهحمیدرضاصبا - علیرضا رهاییمهندسی عمران امیرکبیرتابستان 1382
۲۹تعیین اثر انواع بارهای وارده بر خاکریز پشت دیوارهای حائل با استفاده از ترکیب روش شبه استاتیکی و الگوریتم ژنتیکحمید رضا صبا- اسدااله رنجبر – ایمان رئیسی زادهعلمی و پژوهشی اساسپاییز و زمستان 1389
۳۰مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر مشخصات بتن و تنش وارد بر آن بر میزان خزشعلیرضا رهایی - جواد خزائی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسبهار و تابستان 1389
۳۱بررسی تغییرات نیروی کششی در مهار دیوارهای حائل با توجه به تغییرشکل سیستم تکیه گاهیعلیرضا رهایی - حمیدرضاصبامجله بین المللی علوم مهندسی - دانشگاه علم و صنعت1381
نمایش ۲۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.