مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱الگوریتمی موثر برای یافتن جواب های بهینه در مسأله تخصیص چندهدفهزهرا بیات، محمد افضلی نژادچهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران1391/06/07
۲رتبه بندی DMUهای ناکارا در تحلیل پوششی داده های شبکه ایساناز کاییدی، محمد افضلی ن‍ژادچهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران1392/06/06
۳ارزیابی کارایی شعاعی و اندازه مقیاس با بیشترین بهره وری در تحلیل پوششی داده های پویازهرا عباسی، محمد افضلی ن‍ژادچهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران1393/06/05
۴مدل راسل بهبود یافته برای تخصیص منابع متمرکزناهید معتمدیان، محمد افضلی نژادهشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1394/03/31
۵مدل تخصیص منابع متمرکز در حضور خروجی های نامطلوبناهید معتمدیان، محمد افضلی نژاددومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن1394/04/07
۶تخمین بازده به مقیاس و خسارت به مقیاس بااستفاده از مدل راسل تغییریافته در حضور خروجیهای نامطلوبپریا رضایی، محمد افضلی نژاددومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن1394/04/07
۷یک مدل رتبه بندی در حضور خروجی های نامطلوب با استفاده از مرز کاملا ناکارامینا مولایی، محمد افضلی نژادچهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران1394/06/03
۸تخمین MPSS و LDSS در حضور خروجیهای نامطلوبپریا رضایی، محمد افضلی نژادهفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1394/06/18
۹اندازه های کارایی تفکیک‌ناپذیر در حضور خروجی‌های نامطلوبپریا رضایی، محمد افضلی نژادکنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، بابلسر1394/12/07
۱۰اندازه گیری کارایی اقتصادی در حضور عوامل غیراختیاریپریا رضایی، محمد افضلی نژادکنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، بابلسر1394/12/07
۱۱تخمین کارایی با استفاده از روش تابع فاصله جهت‌دار در حالت تفکیک‌ناپذیر در حضور خروجی‌های نامطلوبپریا رضایی، محمد افضلی نژادنهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1395/02/15
۱۲ارزیابی کارایی ساختارهای دومرحله ای فاقد مدیریت مرکزیمحمد افضلی نژاد، سندس طاهریسومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیات1395/09/16
۱۳یک مدل ارزیابی کارایی برای ساختارهای دومرحله ای توسعه یافته با مدیریت مرکزیمحمد افضلی نژاد، سندس طاهریدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1396/02/15
۱۴A derivative-approximation method with rapid convergence for unconstrained optimizationM. AfzalinejadInternational Conference on Operations Research and Optimization, IPM2011/01/27
۱۵Appropriate Efficiency Evaluation by Using Facets of PPSZ. Keyvan, M. Afzalinejad6th International Conference of Iranian Operations Research Society2013/05/08
۱۶Evaluating Super-efficiency in Imprecise Data Envelopment AnalysisZ. Alavinasab, M. Afzalinejad6th International Conference of Iranian Operations Research Society2013/05/09
۱۷A complete slacks-based measure of efficiency in network DEAS. Kaedi, M. Afzalinejad6th International Conference of Iranian Operations Research Society2013/05/9
۱۸ارزیابی کارایی ساختارهای دومرحله ای دارای ورودیها و خروجیهای نامطلوب تحت بازده به مقیاس متغیرمحمد افضلی نژاد-زهرا فتاحی-مهدی رمضانیچهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران97/6/4
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.