فیلتر شده بر اساس : مهندسی مکانیک
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
سعید

سعید احمد پور کاسگری

مربی
مهندسی مکانیک
سعید احمد پور کاسگری
مربی کارشناسی ارشد
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۸ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ahmadpour/fa

زهرا

زهرا بنی عامریان

دانشیار
مهندسی مکانیک
زهرا بنی عامریان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۵ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/baniamerian/fa

محمد حسین

محمد حسین پل

استادیار
مهندسی مکانیک
محمد حسین پل
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۷ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pol/fa

گوگل اسکالر
حامد

حامد ثقفی

استادیار
مهندسی مکانیک
حامد ثقفی
استادیار فوق دكتری
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/saghafi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
ابوالفضل

ابوالفضل حسنی بافرانی

استادیار
مهندسی مکانیک
ابوالفضل حسنی بافرانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/baferani/fa

گوگل اسکالر
محمد حامد

محمد حامد حکمت

استادیار
مهندسی مکانیک
محمد حامد حکمت
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۳ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hekmat/fa

گوگل اسکالر ارکید
حسین

حسین حیدری

استادیار
مهندسی مکانیک
حسین حیدری
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۲۳۳۲ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/heidary/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
ابراهیم

ابراهیم شریفی تشنیزی

استادیار
مهندسی مکانیک
ابراهیم شریفی تشنیزی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۳ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sharifi/fa

علی قنبری

استادیار
مهندسی مکانیک
علی قنبری
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghanbari/fa

گوگل اسکالر
سیامک

سیامک مزدک

استادیار
مهندسی مکانیک
سیامک مزدک
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۱ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mazdak/fa

گوگل اسکالر ارکید
رامین

رامین مهدی پور

دانشیار
مهندسی مکانیک
رامین مهدی پور
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۵ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mehdipour/fa