مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱تحلیل مسئله نشست سدخاکی حسنلو با استفاده از نرم افزار Seep/Wحمید رضا صبا- مهدی ولی زاده حسنلویی - حجت احمدیعلمی و پژوهشی اساسزمستان 1390
۲۲تخمین نشست سطحی در دیوار دخت به پشت شده با استفاده از تحلیل اجزاء محدود و شبکه عصبیعبداله تبرئی- عبدالغفار قربانی پور - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسزمستان 1393
۲۳تعیین آستانه لغزش پایداری شیروانی و بهینه یابی حجم عملیات خاکریزی سد خاکی همگن با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیکحمید رضا صبا - محسن کمالیان - ایمان رئیسی زادهمهندسی عمران امیرکبیر1397
۲۴تعیین اثر انواع بارهای وارده بر خاکریز پشت دیوارهای حائل با استفاده از ترکیب روش شبه استاتیکی و الگوریتم ژنتیکحمید رضا صبا- اسدااله رنجبر – ایمان رئیسی زادهعلمی و پژوهشی اساسپاییز و زمستان 1389
۲۵تعیین سطح بحرانی گسیختگی در شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی مورچگانحسین رحامی - حمید رضا صبا- محمد نقی خانیعلمی و پژوهشی اساستابستان 1391
۲۶کاهش نفوذپذیری خاکها ( ی ساحلی) با استفاده از بنتونیتعلیرضا رهایی - جواد خزائی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسپائیز 1392
۲۷مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر مشخصات بتن و تنش وارد بر آن بر میزان خزشعلیرضا رهایی - جواد خزائی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسبهار و تابستان 1389
۲۸مطالعه آزمایشگاهی رفتار میبل مهارها در دیوارهای حایل انعطاف پذیرمجید خانجانی – حمید رضا صبا – سید حمید لاجوردی- سید محمد میرحسینی – احسان اله ضیغمیفصلنامه علمی پژوهشی اساس1400/12/01
۲۹مطالعه آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری ستون های شنی شناور تکی مسلح شده با میله های فلزی عمودیمهدی محمدرضائی- سید حمید لاجوردی - حمید رضا صبا- عباس قلندرزاده- احسان اله ضیغمیمهندسی عمران امیرکبیر14 اسفند 1397
۳۰مطالعه روابط سرعت موج برشی حاصل از آزمایش های لرزه نگاری انکساری و درون چاهی با مشخصات خاکعلیرضا رهایی - جواد خزایی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسپائیز 1390
۳۱مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربهحمیدرضا صبا - بهروز حلیمی -سعید جعفری مهرآبادی- سعید سعیدی جممهندسی عمران امیرکبیربهمن و اسفند 1397
نمایش ۲۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.