سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۸۴ مورد.
مهدی

مهدی رمضانی

استادیار
ریاضی
مهدی رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۴ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ramezani/fa

احمدرضا

احمدرضا ساده بازنشسته

استادیار
ریاضی
احمدرضا ساده بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۶ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sadeh/fa

محمدحسن

محمدحسن ستاری بازنشسته

استادیار
مهندسی مکانیک
محمدحسن ستاری بازنشسته
استادیار دکتری
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۳۲۶ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sattari/fa

سیدیوسف

سیدیوسف سجادی بازنشسته

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
سیدیوسف سجادی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۰ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sajadi/fa

محمدقاسم

محمدقاسم سحاب

استادیار
مهندسی عمران
محمدقاسم سحاب
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۱ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sahab/fa

محمودرضا

محمودرضا شاهوردی

استادیار
مهندسی عمران
محمودرضا شاهوردی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۰ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/shahverdi/fa

مینو

مینو شریعتی

مربی
مهندسی شیمی
مینو شریعتی
مربی کارشناسی ارشد
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۳۵۰ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/shariati/fa

ابراهیم

ابراهیم شریفی تشنیزی

استادیار
مهندسی مکانیک
ابراهیم شریفی تشنیزی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۳ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sharifi/fa

سیدعلی

سیدعلی شفیع پور حسینی

استادیار
معارف اسلامی
سیدعلی شفیع پور حسینی
استادیار دکتری
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۶۹ معارف اسلامی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/shafipour/fa

مرتضی

مرتضی صابری

مربی
مهندسی صنایع
مرتضی صابری
مربی کارشناسی ارشد
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۳۲۴ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/saberi/fa

حمیدرضا

حمیدرضا صبا

استادیار
مهندسی عمران
حمیدرضا صبا
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳-۶۲۲-۷۳۸۵ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/saba/fa

سجاد

سجاد صدر

استادیار
مهندسی برق
سجاد صدر
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۹ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sadr/fa

محمد

محمد صفاری

استادیار
مهندسی صنایع
محمد صفاری
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۲ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/saffari/fa

Google Scholar
علیرضا

علیرضا صفدری نژاد

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
علیرضا صفدری نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۶۸ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/safdarinezhad/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
میثم

میثم عبدالکریمی

استادیار
مهندسی شیمی
میثم عبدالکریمی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/abdolkarimi/fa

Google Scholar
محمد جواد

محمد جواد عبداللهی فرد

دانشیار
مهندسی برق
محمد جواد عبداللهی فرد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/abdollahifard/fa

ناصر

ناصر عبدی

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
ناصر عبدی
استادیار دکترای تخصصی
- ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/abdi/fa

Google Scholar
ناصر

ناصر عرفاتی

استادیار
مهندسی عمران
ناصر عرفاتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۳ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arafati/fa