لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۷۲۱ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Modes of 2D random laserThird national conference on optics & laser engineeringG. R. Fayaz. M. Hatami
Theoretical and Experimental study of Beam Propagation in a Laser Scanning Confocal MicroscopeThird national conference on optics & laser engineeringF. Shafiei, G.R. Fayaz, S. Jelvani, A. Tabatabaei, S. Abolhosseini
R&D Project Portfolio Evaluation based on Organization Technology Roadmap; A Case study at NATIONAL GAS COMPANYICAME 2010تهرانMohammad Abasi Ebrahim Sharifi
Smart Quality Control in Cement Industry: Real-time and continuous XRF Analysis of Materials on Conveyor beltFourth National Cement and Oncoming HorizonG. Reza Fayaz, Sepideh S. Zakeri, Jukka Raatilainen
Numerical analysis and Simulation of effective Parameters on the defects of Ellipsoidal PRE-Notched U-channel Section Produced by Cold Roll-Forming Processمهندسی مکانیک مدرسSiavash Sattar- Siamak Mazdak- Ebrahim Sharifi
Tunable, all-solid-state, continuous-wave source for the blue using BiBO2005 Quantum Electronics and Laser Science ConferenceC Petridis, M Ghotbi, A Scaria, GR Fayaz, M Ebrahim-Zadeh
1.5 W, Green-Pumped, Continuous-Wave, Singly-Resonant Optical Parametric Oscillator Based on MgO: sPPLTConference on Lasers and Electro-OpticsGK Samanta, GR Fayaz, Z Sun, M Ebrahim-Zadeh
High-Power, Single-Frequency, Continuous-Wave Optical Parametric Oscillator Based on MgO: sPPLTThe European Conference on Lasers and Electro-OpticsGK Samanta, GR Fayaz, Z Sun, M Ebrahim-Zadeh
Three dimensional finite element modeling of laser cladding of nickel alloy with 1.5wt.% and 3wt.% nano CeO2 on the low carbon steel 1015CLEO: 2011-Laser Science to Photonic ApplicationsCLEO: 2011-Laser Science to Photonic Applications
Tunable, all-solid-state, continuous-wave source for the blue using BiB3O6Conference on Lasers and Electro-OpticsCostantinos Petridis, Masood Ghotbi, Abraham Scaria, Gholamreza Fayaz, Majid Ebrahim-Zadeh
Efficient generation of tunable CW single frequency green radiation by second harmonic generation in periodically-poled KTiOPO4Conference on Lasers and Electro-OpticsZ Sun, GK Samanta, GR Fayaz, M Ebrahim-Zadeh, Carlota Canalias, Valdas Pasiskevicius, Fredrik Laurell
پایدار کردن نانو شبکه¬های گرافن با پیوندهای محیطی همگن درحضور درصدهای گوناگون از حفره ها دارای اشکال دایره مربع و مثلثکنفرانس فیزیک ریاضی 13971-سعید قربانعلی 2-مجتبی گودرزی 3-مهتاب رنجبر
خواص مکانیکی و الگوهای ی شکست در نانوساختارهای پیچ و خم دار گرافن (گرافیتی)کنفرانس فیزیک ایران 971-سعید قربانعلی 2-بهرام بهرامی 3-مهوش حیدری
مدلسازی اتمی سنتز نانوساختارهای گرافن پیچ و خم دار در حضور پتانسیل های واکنشیکنفرانس فیزیک ایران 971- سعید قربانعلی 2-بهرام بهرامی 3-مهوش حیدری
گرافن خالص و نیتروژن دار در حضور ترک، شبیه سازی دینامیک مولکولیکنفرانس فیزیک ایران 961- سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژاد
بررسی تصحیحات کوانتومی بر معادلات کلاین - گوردن در حضور میدان الکترومغناطیسیکنفرانس فیزیک ایران 961- بهروز خسروپور 2- سعید قربانعلی
بررسی اثر ناقصی بر خواص مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از روش دینامیک مولکولیاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت1-سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژاد
شبیه سازی دینامیک مولکولی برای تغییر شکل و شکستن گرافن دو لایه با الگوهای انباشته متفاوتاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی 3- محمد حسینی
بررسی اثر دما بر خواص مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از روش دینامیک مولکولیاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت1-سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژاد
مطالعه ویژگی¬های مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از دینامیک مولکولی اصلاح شده نوزهوفراولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت1-سعید قربانعلی 2- علی رضا عبدی کیان 3- حیات مبارکی نیا