لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۷۱۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
New Compensation Method for Generic Load and Source ConditionsIEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE 2009Mojtaba Pishvaei, Mohammd Nasiri, and G. B. Gharehpetian
Parallel Active Filter Controlling Based on Instantaneous Compensation of Reactive PowerIEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE 2009Mohammad Nasiri, Mojtaba Pishvaei and G. B. Gharehpetian
Inter- Line Dynamic Voltage Restore and Fault Current Limiter (IDVR-FCL)11th Spanish Portuguese Congress on Electrical EngineeringM. Firouzi, M. Pishvaie, G.B.Gharehpetian and F. Razavi
Combination Of UPQC and SMES to Improve Power Quality of Distribution System17-th Iranian Conference on Electrical EngineeringN. Salimi , M. Pishvaei and G. B. Gharehpetian,
System Studies of DC Reactor Type Fault Current Limiter in Distribution GridInternational Conference on Renewable Energies and Power Quality, ICREPQ'09M. Firouzi, M. Pishvaie, G.B.Gharehpetian and F. Razavi
A New Compensation Method for Nonlinear Unbalanced Loads23-th International Power System ConferenceM. Nasiri, M. Pishvaei and G.B. Gharehpetian
A Frequency Domain Method for Instantaneous Determination of Reference Current in Shunt Active FilterIEEE Conf., TENCON 2006Hong KongS.H. Fathi, M. pishvaei and G.B. Gharehpetian
Effects of the Load Harmonics Variation on the Performance of Shunt Active FiltersPower Systems Conference and ExpositionM. pishvaei and S.H. Fathi
A High-Frequency Sinusoidal-Output Inverter with a Novel Phase Shifting Method1st International Electrical Engineering ConfTehranM. pishvaei and Q.A. Qannad
Towards Implementation of Industry 4.0 in Cement Plants5th National and 1th International Conference On Cement Industry and Oncoming HorizonتهرانFayaz, G. R., Zakeri S. S. Raatikainen, J.
Study of thermal behavior in layers of nickel alloy 625 mixed with 2wt.% nano-CeO2 fabricated by laser additive manufacturing engineering processInternational Congress on Recent Innovations in Engineering, Science and TechnologyاستانبولG. Reza Fayaz, S. S. Zakeri, S. Kazemzadeh
3- Cost optimization of reinforced concrete flat slab buildings by a genetic algorithm, The Fourth World Congress of Structural and Multidisciplinary OptimizationThe Fourth World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization,DallianM.G. Sahab - A. F. Ashour - V.V.Toropov
2- Multilevel optimization of reinforced concrete flat slab buildings based on genetic algorithm, Engineering Design OptimizationM The 3rd ASMO UK/ ISSMO Conference,HarrogateM.G. Sahab - A. F. Ashour - V.V.Toropov
مدلسازی منطقه ای یونسفر در ایران با استفاده از داده های IPGNبیستمین همایش نقشه و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۹۲)تهرانناصر عبدی - فرخ توکلی - حمیدرضا نانکلی
شناسایی و استخراج صفحات سقفی ساختمان با بکارگیری الگوریتم Mean_Shift و استفاده از تصاویر نوری و داده های لیدارهمایش ملی ژئوماتیکسرمدیان امین,عبادی حمید,کیانژاد سیدعبداله
شناسایی و استخراج صفحات سقفی ساختمان با بکارگیری الگوریتم Mean_Shift و استفاده از تصاویر نوری و داده های لیدارهمایش ملی ژئوماتیکتهرانسرمدیان امین,عبادی حمید,کیانژاد سیدعبداله
استفاده از شاخصهای مختلف طیفی جهت طبقه بندی عوارض به منظور مدیریت دوره¬ای تالاباولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایراناراککیانژاد، س ع، مجردی،ب
نوسازی و توسعه اقتصادی در قرآنقرآن و مساله سبک زندگیتفرشعلی ملکی
نقش حوزه انقلابی در بازسازی هویت ملیحوزه انقلابی مسئولیتهای ملی و فراملیقمعلی ملکی
دولت مدرن و دولت اسلامیآموزه های نبوی و علم مدرنقمعلی ملکی