لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۷۲۱ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Criteria for the insightful revolution in the history of MathematicsInternational Conference on Research Science and TechnologyAli Parsian
On the Tangent Space of an n-SurfaceThe 46th Annual Iranian Mathematics ConferenceYazd, IranAli Parsian, M Masoumi
On the Zeroes of the Elliptic OperatorThe 46th Annual Iranian Mathematics ConferenceYazd, IranAli Parsian, M Masoumi
On the Existence of theta-vector fields on n-surfaces2th National Conference on Mathematics and its ApplicationsMalayer, IranAli Parsian
شهود در ریاضیاتسمینار علوم ریاضی و چالش هاتهران، ایرانعلی پارسیان
عدد قیدی همبندی گراف هااولین همایش ملی ریاضیات و علوم مهندسی با رویکرد دانش کاربردیتهران، ایرانآمنه علیدادی، دوستعلی مژده، علی پارسیان
تعامل فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره)همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامیعلی ملکی
نقد و ارزیابی دیدگاه سلفی گری درباره نوسازی و توسعه اقتصادی (با تاکید بر آیات قرآن و سنت نبوی)نقد مبانی سلفیگریتهرانعلی ملکی
شکل گیری سالیتون های مراتب بالا در فیبر نوری با لحاظ کردن تلفاتسیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایرانآرش کریم خانی - محمدکاظم مروج فرشی - عباس ظریفکار
بررسی اثرات پودر میکرونیزه نقره و پلیمر PVC در فرآیند ماشینکاری به روش EDMهمایش ملی مکانیکاصفهانH. Hosinlo - E. Sharifi Tashnizi - A. R. Fazali
Heuristic solution for integrated process planning and job shop scheduling considering parallel machines workloadICMMM 2015 International Conference on Mechatronics, Materials andManufaturingParisE. Sharifi Tashnizi -Payman Mohamadpour
THE SYNCHRONIC INFLUENCE OF THE EFFECTIVE PARAMETERS ON EXTERNAL SURFACE ROUGHNESS AND CHANGES OF THE EXTERNAL DIAMETER IN TUBE SPINNING PROCESS USING DESIGN OF EXPERIMENTS AND OPTIMIZING THE PROCESSASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE08)Boston, MassachusettsE. Sharifi Tashnizi - A. R. Fazeli Nahrekhalaji
STATISTICAL MODELING AND INVESTIGATION OF THE CHANGES OF THICKNESS AND PROCESS TIME IN THERMO-MECHANICAL TUBE SPINNING PROCESS USING DESIGN OF EXPERIMENTS38 th International Conference on Commputers and Industrial Engineering 38 CIEBeijingE. Sharifi Tashnizi- A. R. Fazeli Nahrekhalaji
Optical Parametric Generation Properties of LiGaS2, LiGaSe2, LiInS2 and LiInSe2 Crystals in the Mid-IR Spectral Region13th Conference on Optics and Photonics) S.S.Zakeri, G.R.Fayaz and M.Ebrahim-Zadeh
All Optical D-Flip Flop Composed of Two Coupled Chalcogenied Glass Micro-ringsIran Physics ConferenceFarnaz Farman, Sepideh S. Zakeri, Somayeh Mohammad Ali Mirzaee, Gholamreza Fayaz, Mohammad Asgari kaji, Alireza Bahrampour
Second Harmonic Generation in AlGaAs Microring Resonator in Steady StateFirst Meditranean Photonics ConferenceS. S. Zakeri, G.R.Fayaz, A. Bahrampour
Transient Behavior of a Nonlinear Microring Coupled To Two Straight WaveguideInternational conference on Fiber Optics and PhotonicsS.S.Zakeri, F.Farman, S.Mohammad Ali Mirzaee, Z.Ghaderi, G.R.Fayaz, M.H. Asgari Kaji, A.R.Bahrampour
WCECS2008 World Congress On Engineering and Computer Science 2008WCECS2008 World Congress On Engineering and Computer Science 2008San FranciscoE. Sharifi Tashnizi -S. N. Farahani - A. R. Fazeli Nahrekhalaji
Design and Performance of a Laser Scanning Confocal Microscopy19th conference on optics & photonicsArash Tabatabaee , Saeid Jelvani , Gholamreza Fayaz and Shahryar Abolhosseini
Numerical simulation for thermal dynamics of gold nanoparticles in cancer therapyProfessional symposium on Nanosafety in human & environmentG. R. Fayaz, F. Mosannan