لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۷۲۲ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Representation of some groups: Applications of the Theory of ODE in Representation TheoryThe 10th Seminar on Differential Equations And Dynamic SystemsBabolsar, IranAli Parsian
On the Spherical Image of Surfaces: Applications of the Theory of ODE in Differential GeometryThe 10th Seminar on Differential Equations And Dynamic SystemsBabolsar, IranAli Parsian
An analytical approach on the existence and uniqueness solutions of an elliptic systemThe 44th Annual Iranian Mathematics ConferenceMashhad, IranAli. Parsian, Z. Parsian
A Less Inconvenience Sufficient Condition for the Lagrange Method6th International Conference of Iranian Operations Research SocietyTehran, IranAli Parsian, Z. Parsian
On the properties of Fermi Transport23th Iranian Algebra SeminarKhansar, IranAli Parsian
A New Switching Method for PWM Inverter With Uniform Distribution of Output Current's Spectrum6th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conferencehamed kiani savadkoohi - sajad sadr - davood arab khaburi
A New Hardware Device to Simulate the Movement of Electric Train Wheel on Rail7th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conferencesajad sadr - davood arab khaburi - marco rivera
A Sufficient Analytical Condition for the Lagrange Multiplier Methodthe 5th Mathematics conference of Payame Noor UniversityShiraz, IranAli Parsian
On the Smooth Solvability of Polynomial Equationsthe 5th Mathematics conference of Payame Noor UniversityShiraz, IranAli Parsian
سیر تحول ریاضیات در قرون اخیرسومین سمینار تاریخ ریاضی ایرانبناب، ایرانعلی پارسیان
Motivate the Minds of students in MathematicsThe First Conference on Mathematical Development, Education and InnovationsTabriz, IranAli Parsian
Internet and Mathematics EducationThe First Conference on Mathematical Development, Education and InnovationsTabriz, IranAli Parsian
An Inequality on Tensor Analysis20th Seminar on Mathematical analysis and Its ApplicationsMaragheh, IranAli Parsian
Representation of Levi-Civita holonomy group of an n-surfaceThe Fourth International Group Theory Conference of IranIsfahan, IranAli Parsian
Representation of the Real additive group by a linear vector fieldNational Conference on Mathematics and its ApplicationsMalayer, IranAli Parsian
Extended Decomposition Theorem and its ApplicationsThe 4th Mathematics Annual National Conference of PNUArdabil, IranAli Parsian
On the integral curves of some vector fields on SurfacesThe 4th Mathematics Annual National Conference of PNUArdabil, IranAli Parsian
Some applications of Symmetric Difference in the probability theoryThe 4th Mathematics Annual National Conference of PNUَArdabil, IranAli Parsian
ارزیابی اثرات ضریب فشار جانبی خاک بر نیروهای سازهای پوشش نهایی در تونلهای کم عمق شهری حفر شده به روشسومین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری مدیریت شهریتهرانناصر عرفاتی - سیده فاطمه احمدیان - نوید جوشیده
ارزیابی اثر ضریب فشار جانبی خاک K0 بر ضریب باربرداری β در حفر تونل به روش NATM با مقایسه نتایج تحلیل دو بعدی و سه بعدیکنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژیتبریزناصر عرفاتی - سیده فاطمه احمدیان - نوید جوشیده