لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۷۱۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
اندیشه پوزیتیویسم و رویکرد ادبی_تاریخی در تفسیر آموزه های دینیچهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینیقمعلی محمد جعفری نژاد
On the Gauss MapThe 45th Annual Iranian Mathematics Conferencesemnan, IranA. Parsian
A Differential Geometric proof of the Fundamental Theorem of algebraThe 2st National Electronic Congress on the Effect of Mathematics Development of SciencesJahrom, IranA. Parsian, Z. Parsian
Yet another application of the implicit function Theorem for the polynomialsThe 2st National Electronic Congress on the Effect of Mathematics Development of SciencesJahrom, IranA. Parsian, H. Parsian
On the Fermi isomorphismThe 7th Seminar on Linear Algebra and its ApplicationsMashhad, IranA. Parsian, Z. Parsian
A method for the decomposition of vector spacesThe 7th Seminar on Linear Algebra and its ApplicationsMashhad, IranA. Parsian, Z. Parsian
An application of the Theory of ODE in the Theory of Vector FieldsThe 11th Seminar of Differential Equations and Dynamical systemsDamgkan, IranA. Parsian
Representation of some groups: Applications of the Theory of ODE in Representation TheoryThe 10th Seminar on Differential Equations And Dynamic SystemsBabolsar, IranA. Parsian
On the Spherical Image of Surfaces: Applications of the Theory of ODE in Differential GeometryThe 10th Seminar on Differential Equations And Dynamic SystemsBabolsar, IranA. Parsian
An analytical approach on the existence and uniqueness solutions of an elliptic systemThe 44th Annual Iranian Mathematics ConferenceMashhad, IranA. Parsian, Z. Parsian
A Less Inconvenience Sufficient Condition for the Lagrange Method6th International Conference of Iranian Operations Research SocietyTehran, IranA. Parsian, Z. Parsian
On the properties of Fermi Transport23th Iranian Algebra SeminarKhansar, IranA. Parsian
A New Switching Method for PWM Inverter With Uniform Distribution of Output Current's Spectrum6th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conferencehamed kiani savadkoohi - sajad sadr - davood arab khaburi
A New Hardware Device to Simulate the Movement of Electric Train Wheel on Rail7th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conferencesajad sadr - davood arab khaburi - marco rivera
A Sufficient Analytical Condition for the Lagrange Multiplier Methodthe 5th Mathematics conference of Payame Noor UniversityShiraz, IranA. Parsian
On the Smooth Solvability of Polynomial Equationsthe 5th Mathematics conference of Payame Noor UniversityShiraz, IranA. Parsian
سیر تحول ریاضیات در قرون اخیرسومین سمینار تاریخ ریاضی ایرانبناب، ایرانع. پارسیان
Motivate the Minds of students in MathematicsThe First Conference on Mathematical Development, Education and InnovationsTabriz, IranA. Parsian
Internet and Mathematics EducationThe First Conference on Mathematical Development, Education and InnovationsTabriz, IranA. Parsian
An Inequality on Tensor Analysis20th Seminar on Mathematical analysis and Its ApplicationsMaragheh, IranA. Parsian