لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۷۲۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
مدلسازی اتمی سنتز نانوساختارهای گرافن پیچ و خم دار در حضور پتانسیل های واکنشیکنفرانس فیزیک ایران 971- سعید قربانعلی 2-بهرام بهرامی 3-مهوش حیدری
گرافن خالص و نیتروژن دار در حضور ترک، شبیه سازی دینامیک مولکولیکنفرانس فیزیک ایران 961- سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژاد
بررسی تصحیحات کوانتومی بر معادلات کلاین - گوردن در حضور میدان الکترومغناطیسیکنفرانس فیزیک ایران 961- بهروز خسروپور 2- سعید قربانعلی
بررسی اثر ناقصی بر خواص مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از روش دینامیک مولکولیاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت1-سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژاد
شبیه سازی دینامیک مولکولی برای تغییر شکل و شکستن گرافن دو لایه با الگوهای انباشته متفاوتاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی 3- محمد حسینی
بررسی اثر دما بر خواص مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از روش دینامیک مولکولیاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت1-سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژاد
مطالعه ویژگی¬های مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از دینامیک مولکولی اصلاح شده نوزهوفراولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت1-سعید قربانعلی 2- علی رضا عبدی کیان 3- حیات مبارکی نیا
محاسبه رسانش گرمایی نانولوله های گرافین (n=1) و گرافدین (n=2) و تغییرات آن با ابعاد ساختار با کمک شبیه سازی های اتمیاولین همایش ملی علوم و فناوری نانوسعید قربانعلی
بررسی وابستگی رسانش گرمایی به عدد مولد در نانولوله های گرافین مرتبه¬های اول و دوم با کمک شبیه سازی های اتمیاولین همایش ملی علوم و فناوری نانوسعید قربانعلی
شبیه سازی سنتز و بررسی خواص مکانیکی نانولوله های تک دیواره آرمیچر کربنی تغلیظ شده توسط اتم نیتروژن(CNx) با روش دینامیک-مولکولیهمایش ملی فیزیک و کاربردهای آن1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی
بررسی تاثیر ناقصی و نوارهایی از ناخالصی نیتروژن بر خواص حرارتی نانولوله های تک دیواره زیگ-زاگ با روابط Müller-Platheهمایش ملی فیزیک و کاربردهای آن1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی
شبیه سازی نانوساختارهای فروالکتریک یک بعدی و بررسی تغییرات دما بر روی پارامترهای دینامیکی پخشکنفرانس سیستم های بس ذره ای (کپه ای و نانومقیاس )1- سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی
بررسی خواص الکریکی نانو تسمه های BaTiO3 در حضور ناقصی اکسیژن با روش دینامیک مولکولی برای راستاهای کریستالی [001] و [110] و [111]دومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی
A solution for intervertebral calibration of soil moisture estimation models in optical and thermal images with low spatial resolution25th National Geomatics Conference and 3rd National Conference on Information Technology Engineering, N.C.C.B. Vlashejeri- A. Safdirinezhad- M. Jafari
Integration of Artificial Neural Network and Finite Element Modelling for deformation modelling of structureThe 2nd National Conference on Geospatial Information TechnologyTehranM. Jafari
Japanese language etiquette and their link to identityاولین کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی (علی آباد گلستان)علی آباد گلستاننفمه میرزائی
بررسی فرایندهای واژه سازی در گویش روستای کهک تفرشاولین کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی (علی آباد گلستان)علی آباد گلستانمنصور شریعتی، نفمه میرزائی
Numerical analysis of photonic crystal fibers with different different geometrical structures1st International conference on modern technologies in sciencesآرش کریم‌خانی - مونا کلانتری
The effect variation of central rod radius on operating photonic crystal ring resonator based optical filter1st International conference on modern technologies in sciencesآرش کریم‌خانی - زهره دلاوری
An ultra-compact optical photonic crystal based demultiplexer using modified resonance cavities1st International conference on modern technologies in sciencesآرش کریم‌خانی