لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۷۲۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Numerical analysis and Simulation of effective Parameters on the defects of Ellipsoidal PRE-Notched U-channel Section Produced by Cold Roll-Forming Processمهندسی مکانیک مدرسSiavash Sattar- Siamak Mazdak- Ebrahim Sharifi
Tunable, all-solid-state, continuous-wave source for the blue using BiBO2005 Quantum Electronics and Laser Science ConferenceC Petridis, M Ghotbi, A Scaria, GR Fayaz, M Ebrahim-Zadeh
1.5 W, Green-Pumped, Continuous-Wave, Singly-Resonant Optical Parametric Oscillator Based on MgO: sPPLTConference on Lasers and Electro-OpticsGK Samanta, GR Fayaz, Z Sun, M Ebrahim-Zadeh
High-Power, Single-Frequency, Continuous-Wave Optical Parametric Oscillator Based on MgO: sPPLTThe European Conference on Lasers and Electro-OpticsGK Samanta, GR Fayaz, Z Sun, M Ebrahim-Zadeh
Three dimensional finite element modeling of laser cladding of nickel alloy with 1.5wt.% and 3wt.% nano CeO2 on the low carbon steel 1015CLEO: 2011-Laser Science to Photonic ApplicationsCLEO: 2011-Laser Science to Photonic Applications
Tunable, all-solid-state, continuous-wave source for the blue using BiB3O6Conference on Lasers and Electro-OpticsCostantinos Petridis, Masood Ghotbi, Abraham Scaria, Gholamreza Fayaz, Majid Ebrahim-Zadeh
Efficient generation of tunable CW single frequency green radiation by second harmonic generation in periodically-poled KTiOPO4Conference on Lasers and Electro-OpticsZ Sun, GK Samanta, GR Fayaz, M Ebrahim-Zadeh, Carlota Canalias, Valdas Pasiskevicius, Fredrik Laurell
پایدار کردن نانو شبکه¬های گرافن با پیوندهای محیطی همگن درحضور درصدهای گوناگون از حفره ها دارای اشکال دایره مربع و مثلثکنفرانس فیزیک ریاضی 13971-سعید قربانعلی 2-مجتبی گودرزی 3-مهتاب رنجبر
خواص مکانیکی و الگوهای ی شکست در نانوساختارهای پیچ و خم دار گرافن (گرافیتی)کنفرانس فیزیک ایران 971-سعید قربانعلی 2-بهرام بهرامی 3-مهوش حیدری
مدلسازی اتمی سنتز نانوساختارهای گرافن پیچ و خم دار در حضور پتانسیل های واکنشیکنفرانس فیزیک ایران 971- سعید قربانعلی 2-بهرام بهرامی 3-مهوش حیدری
گرافن خالص و نیتروژن دار در حضور ترک، شبیه سازی دینامیک مولکولیکنفرانس فیزیک ایران 961- سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژاد
بررسی تصحیحات کوانتومی بر معادلات کلاین - گوردن در حضور میدان الکترومغناطیسیکنفرانس فیزیک ایران 961- بهروز خسروپور 2- سعید قربانعلی
بررسی اثر ناقصی بر خواص مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از روش دینامیک مولکولیاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت1-سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژاد
شبیه سازی دینامیک مولکولی برای تغییر شکل و شکستن گرافن دو لایه با الگوهای انباشته متفاوتاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی 3- محمد حسینی
بررسی اثر دما بر خواص مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از روش دینامیک مولکولیاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت1-سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژاد
مطالعه ویژگی¬های مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از دینامیک مولکولی اصلاح شده نوزهوفراولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت1-سعید قربانعلی 2- علی رضا عبدی کیان 3- حیات مبارکی نیا
محاسبه رسانش گرمایی نانولوله های گرافین (n=1) و گرافدین (n=2) و تغییرات آن با ابعاد ساختار با کمک شبیه سازی های اتمیاولین همایش ملی علوم و فناوری نانوسعید قربانعلی
بررسی وابستگی رسانش گرمایی به عدد مولد در نانولوله های گرافین مرتبه¬های اول و دوم با کمک شبیه سازی های اتمیاولین همایش ملی علوم و فناوری نانوسعید قربانعلی
شبیه سازی سنتز و بررسی خواص مکانیکی نانولوله های تک دیواره آرمیچر کربنی تغلیظ شده توسط اتم نیتروژن(CNx) با روش دینامیک-مولکولیهمایش ملی فیزیک و کاربردهای آن1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی
بررسی تاثیر ناقصی و نوارهایی از ناخالصی نیتروژن بر خواص حرارتی نانولوله های تک دیواره زیگ-زاگ با روابط Müller-Platheهمایش ملی فیزیک و کاربردهای آن1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی