مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱Numerical Analysis of Soil Nail Walls under Seismic condition in 3D from ExcavationsS.Zamiran -H.Ghojavand - H.R.SabaApplied Mechanics and MaterialsOct 2012 26
۲۲مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر مشخصات بتن و تنش وارد بر آن بر میزان خزشعلیرضا رهایی - جواد خزائی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسبهار و تابستان 1389
۲۳مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربهحمیدرضا صبا - بهروز حلیمی -سعید جعفری مهرآبادی- سعید سعیدی جممهندسی عمران امیرکبیربهمن و اسفند 1397
۲۴مطالعه روابط سرعت موج برشی حاصل از آزمایش های لرزه نگاری انکساری و درون چاهی با مشخصات خاکعلیرضا رهایی - جواد خزایی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسپائیز 1390
۲۵کاهش نفوذپذیری خاکها ( ی ساحلی) با استفاده از بنتونیتعلیرضا رهایی - جواد خزائی - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسپائیز 1392
۲۶تعیین اثر انواع بارهای وارده بر خاکریز پشت دیوارهای حائل با استفاده از ترکیب روش شبه استاتیکی و الگوریتم ژنتیکحمید رضا صبا- اسدااله رنجبر – ایمان رئیسی زادهعلمی و پژوهشی اساسپاییز و زمستان 1389
۲۷بررسی عملکرد دیافراگم بتنی مهار شده در خاک تحت اثر زلزلهحمیدرضاصبا - علیرضا رهاییمهندسی عمران امیرکبیرتابستان 1382
۲۸تعیین سطح بحرانی گسیختگی در شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی مورچگانحسین رحامی - حمید رضا صبا- محمد نقی خانیعلمی و پژوهشی اساستابستان 1391
۲۹بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادیحمید رضا صبا - افشین مصلحی تبار- علی جانی موسیعلمی و پژوهشی اساستابستان 1394
۳۰تحلیل مسئله نشست سدخاکی حسنلو با استفاده از نرم افزار Seep/Wحمید رضا صبا- مهدی ولی زاده حسنلویی - حجت احمدیعلمی و پژوهشی اساسزمستان 1390
۳۱تخمین نشست سطحی در دیوار دخت به پشت شده با استفاده از تحلیل اجزاء محدود و شبکه عصبیعبداله تبرئی- عبدالغفار قربانی پور - حمید رضا صباعلمی و پژوهشی اساسزمستان 1393
نمایش ۲۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.