لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۷۲۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Some Notes on the Theorema Egregium of GaussThe Third International Conference in Mathematical Sciences ICM 2008Alien, EmiratesA. Parsian
A generalized form of primary decomposition theorem and its applications in the theory of ordinary differential equationsThe Third International Conference in Mathematical Sciences ICM 2008Alien, EmiratesA. Parsian
A Mathematical model for surveying the destructive effects of some believes in human societiesInternational Conference on Mathematical Sciences 2007Kualalumpur, MalaysiaA. Parsian
Some applications of Hermitian linear mapsInternational Conference on Mathematical Sciences 2007Kualalumpur, MalaysiaA. Parsian
Applications of maximality in the decomposition of Hilbert spacesSixteenth Seminar on Math. Anal. ApplMashhad, IranA. Parsian
توسعه الگوریتم کارایی برای حل مساله مسیریابی موجودی چند دوره ای چند محصولی با استفاده از ناوگان همسانی از وسایل حمل با ظرفیت محدودچهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعتهران، ایرانآتوسا احمدپور - علی حسین میرزایی
توسعه الگوریتم ژنتیک کارایی برای حل مساله مسیریابی موجودی با در نظر گرفتن ارسال محصولات از طریق یک مرکز توزیعدومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم هامشهد، ایرانفاطمه حسینی - علی حسین میرزایی
ارائه یک مدل دو سطحی و الگوریتم حل ترکیبی جدیدی برای مساله مسیریابی-موجودی با در نظر گرفتن طرح های انگیزشیششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامینتهران، ایرانعادل رمضانی - علی حسین میرزایی
ارائه یک مدل دو سطحی برای مساله مسیریابی-موجودی با در نظر گرفتن طرح انگیزشیدوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریتتهران، ایرانعادل رمضانی - علی حسین میرزایی
Developing an improved particle swarm optimization algorithm for solving the inventory routing problem with direct shipment2011 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering ManagementSingapore, SingaporeIsa Nakhai Kamalabadi - Seyed Hessameddin Zegordi - Ali Hossein Mirzaei
IT Based Supply Chain Agility Evaluation Using a New TOPSIS with Interval Data2008 Third International Conference on Convergence and Hybrid Information TechnologyBusan, South KoreaMehdi Fasanghari - Isa Nakhai Kamalabadi - Ali Hossein Mirzaei
Considering a cyclic multiple-part type three-machine robotic cell problem2007 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering ManagementSingapore, SingaporeIsa Nakhai Kamalabadi - Saeede Gholami - Ali Hossein Mirzaei
Solving a bi-criteria permutation flow shop problem using immune algorithm2007 IEEE Symposium on Computational Intelligence in SchedulingHonolulu, HI, USAReza TavakkoliMoghaddam - Alireza RahimiVahed - Ali Hossein Mirzaei
طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین با معیارهای چندگانه با استفاده از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانیدومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامینتهرانعلی حسین میرزایی -بابک جوادی - عیسی نخعی کمال آبادی
An Efficient Synthesis of Pyrido[2,3-d]pyrimidine Derivatives in Water Catalyzed by TiO2-SiO2 Nanocomposite19th Iranian Chemistry CongressshirazMinoo Shariati -ShahrzadAbdolmohammadi
بهبود دقت شناسایی هدف در الگوریتم های تجزیه طیفی به کمک تنظیم وزن باندهای طیفیبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانتهرانفاطمه عتیقی - علیرضا صفدری نژاد - روح اله کریمی
ارائه راهکاری بمنظور کالیبراسیون بین سنجندهای مدل مدلهای تخمین رطوبت خاک در تصاویر نوری و حرارتی با حد تفکیک مکانی پایینبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانتهرانبهنام ولاشجردی - علیرضا صفدری نژاد - مرضیه جعفری
بهینه سازی فرآیندPan-sharpening به کمک فضای فرکانس با استفاده از فیلترهای نرمبیستمین همایش ملی ژئوماتیک 92تهرانطیبه صدیق - علیرضا صفدری نژاد - محمد طالعی- محمد جواد ولدان زوج
تلفیق تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک سنجنده IKONOS به کمک تبدیل فوریه و ارائه ی روشی جهت یافتن فرکانس های بهینه ی تلفیقهمایش ملی ژئوماتیک90تهرانعلیرضا صفدری نژاد-مجتبی جنتی-محمدجواد ولدان زوج-مهدی مختارزاده
استخراج ویژگی از تصاویر فرا طیفی به کمک روش مبتنی بر ماتریس همبستگی و توابع مورفولوژیهمایش ملی ژئوماتیک89تهرانعلیرضا صفدری نژاد-محمود رضا صاحبی-حامد قلی زاده-مصطفی اوجاقلو