لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۷۱۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین با معیارهای چندگانه با استفاده از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانیدومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامینتهرانعلی حسین میرزایی -بابک جوادی - عیسی نخعی کمال آبادی
An Efficient Synthesis of Pyrido[2,3-d]pyrimidine Derivatives in Water Catalyzed by TiO2-SiO2 Nanocomposite19th Iranian Chemistry CongressshirazMinoo Shariati -ShahrzadAbdolmohammadi
بهبود دقت شناسایی هدف در الگوریتم های تجزیه طیفی به کمک تنظیم وزن باندهای طیفیبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانتهرانفاطمه عتیقی - علیرضا صفدری نژاد - روح اله کریمی
ارائه راهکاری بمنظور کالیبراسیون بین سنجندهای مدل مدلهای تخمین رطوبت خاک در تصاویر نوری و حرارتی با حد تفکیک مکانی پایینبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانتهرانبهنام ولاشجردی - علیرضا صفدری نژاد - مرضیه جعفری
بهینه سازی فرآیندPan-sharpening به کمک فضای فرکانس با استفاده از فیلترهای نرمبیستمین همایش ملی ژئوماتیک 92تهرانطیبه صدیق - علیرضا صفدری نژاد - محمد طالعی- محمد جواد ولدان زوج
تلفیق تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک سنجنده IKONOS به کمک تبدیل فوریه و ارائه ی روشی جهت یافتن فرکانس های بهینه ی تلفیقهمایش ملی ژئوماتیک90تهرانعلیرضا صفدری نژاد-مجتبی جنتی-محمدجواد ولدان زوج-مهدی مختارزاده
استخراج ویژگی از تصاویر فرا طیفی به کمک روش مبتنی بر ماتریس همبستگی و توابع مورفولوژیهمایش ملی ژئوماتیک89تهرانعلیرضا صفدری نژاد-محمود رضا صاحبی-حامد قلی زاده-مصطفی اوجاقلو
فشرده سازی داده های رستری به وسیله روش تجزیه به مقادیر سینگولار در جبرخطیهمایش ملی ژئوماتیک90تهرانعلیرضا صفدری نژاد -محمودرضا صاحبی -مجتبی جنتی
SENSITIVITY OF CHANGE VECTOR ANALYSIS TO DETECT WATER-BODY CHANGESنوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک91تهرانAli Amidi-Mojtaba Jannati-A.A Abkar-M.J Valadan Zoej-Alireza Safdarinezhad
ارائه روش تلفیقی در هم مرجع سازی ابر نقاط حاصل از سنجنده Kinectبیست و یکمین همایش ملی ژئوماتیک93تهرانشهناز نخبه زعیم-محمد سعادت سرشت-علیرضا صفدری نژاد
حل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم ژنتیکدومین همایش ژئوماتیک اشراق(EIT91)تهرانشهناز نخبه زعیم- علیرضا صفدری نژاد-مریم اصلانی-سید محمد ایازی
بهبود عملکرد مدل پارامترهای مداری در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای از طریق بکارگیری تکنیک تخمین مولفه های واریانساولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانیتهرانعلیرضا صفدری نژاد-مهدی مختارزاده- محمد جواد ولدان زوج
شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی ناشی از فعالیت های عمرانی بااستفاده از فناوری سنجش از دور و تکنیک های Template Matchingسلسله مراتبیدومین همایش ژئوماتیک اشراق(EIT91)بروجردحامد کاچار-علیرضا صفدری نژاد-احمد معدنچی-، محمد ایازی
بررسی تفاوت انعکاس طیفی سطح رو و پشت برگ سبز و زرد گونه های انجیر، توت و شالک با استفاده از طیف سنجی زمینی و شاخص های گیاهیبیستمین همایش ملی ژئوماتیک92تهرانحامد کاچار-احمد معدنچی-علیرضا صفدری نژاد-حمید دهقانی-علی اکبر آبکار-کیومرث موسی زاده
بررسی روش های آشکارسازی، تشخیص و تعیین میزان تنش های زیستی و فیزولوژیک گیاهان با استفاده از فنآوری سنجش از دورنوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک91تهرانمجتبی جنتی-محمدجواد ولدان زوج-علی محمدزاده-شهناز نخبه زعیم-علیرضا صفدری نژاد
ارزیابی روش تخمین مولفه های واریانس به کمک اعداد آزادی در بهبود دقت الگوریتم های شناسایی هدف در تصویربرداری پرطیفیبیست و یکمین همایش ملی ژئوماتیک93تهرانعلیرضا صفدری نژاد-برات مجردی-مهدی مختارزاده-محمدجواد ولدان زوج
استخراج نیمه اتوماتیک پارامترهای آماری کلاس های طبقه بندی مبتنی بر خوشه بندی تصویرنوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک91تهرانمجتبی جنتی-میلاد نیرومند جدیدی-محمدجواد ولدان زوج-علی محمدزاده-علی رضا صفدری نژاد
ارزیابی پتانسیل چند جمله ای های دوبعدی در مدلسازی اثرات تعیین نادقیق پارامترهای مداری در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای با هندسه خطیبیستمین همایش ملی ژئوماتیک 92تهرانعلیرضا صفدری نژاد-محمدجواد ولدان زوج-مهدی مختارزاده
مقایسه تئوریک قابلیت سنجنده های چندطیفی مرسوم در میزان حساسیت به دو شاخص گیاهی NDVI و SR به ازای تراکم های مختلف پوشش گیاهی در سطح زیرپیکسلهمایش ملی ژئوماتیک90تهرانعلیرضا صفدری نژاد-مجتبی جنتی-محمدجواد ولدان زوج-مهدی مختارزاده
شمارش نیمه اتوماتیک دپوهای خاکریزی از تصاویر ماهواره ایGeoeye به کمک روشی مبتنی برفضای پدیده و توابع مورفولوژیکاولین همایش ماهواره برای توسعه پایدارتهرانحامد کاچار-علیرضا صفدری نژاد-احمد معدنچی-محمد جواد ولدان زوج