لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۷۱۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Deadlock-Free Optimal Routing in Flexible Manufacturing Cells via Supervisory Control TheoryIEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics SMCWashington D CHamid R. Golmakani , J. K. Mills , Beno Benhabib
Deadlock-Free Scheduling of Flexible Manufacturing Workcells Using Automata TheoryIEEE international Conference on Robotics and Automation ICRATaiwan- TaipeHamid R. Golmakani , James K. Mills , Beno Benhabib
یک مدل ارزیابی کارایی برای ساختارهای دومرحله ای توسعه یافته با مدیریت مرکزیدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتمحمد افضلی نژاد، سندس طاهری
ارزیابی کارایی ساختارهای دومرحله ای فاقد مدیریت مرکزیسومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیاتمحمد افضلی نژاد، سندس طاهری
تخمین کارایی با استفاده از روش تابع فاصله جهت‌دار در حالت تفکیک‌ناپذیر در حضور خروجی‌های نامطلوبنهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتپریا رضایی، محمد افضلی نژاد
اندازه گیری کارایی اقتصادی در حضور عوامل غیراختیاریکنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، بابلسرپریا رضایی، محمد افضلی نژاد
اندازه های کارایی تفکیک‌ناپذیر در حضور خروجی‌های نامطلوبکنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، بابلسرپریا رضایی، محمد افضلی نژاد
تخمین MPSS و LDSS در حضور خروجیهای نامطلوبهفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده هاپریا رضایی، محمد افضلی نژاد
تخمین بازده به مقیاس و خسارت به مقیاس بااستفاده از مدل راسل تغییریافته در حضور خروجیهای نامطلوبدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آنپریا رضایی، محمد افضلی نژاد
مدل راسل بهبود یافته برای تخصیص منابع متمرکزهشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتناهید معتمدیان، محمد افضلی نژاد
یک مدل رتبه بندی در حضور خروجی های نامطلوب با استفاده از مرز کاملا ناکاراچهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایرانمینا مولایی، محمد افضلی نژاد
مدل تخصیص منابع متمرکز در حضور خروجی های نامطلوبدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آنناهید معتمدیان، محمد افضلی نژاد
ارزیابی کارایی شعاعی و اندازه مقیاس با بیشترین بهره وری در تحلیل پوششی داده های پویاچهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایرانزهرا عباسی، محمد افضلی ن‍ژاد
رتبه بندی DMUهای ناکارا در تحلیل پوششی داده های شبکه ایچهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایرانساناز کاییدی، محمد افضلی ن‍ژاد
الگوریتمی موثر برای یافتن جواب های بهینه در مسأله تخصیص چندهدفهچهل و سومین کنفرانس ریاضی ایرانزهرا بیات، محمد افضلی نژاد
Appropriate Efficiency Evaluation by Using Facets of PPS6th International Conference of Iranian Operations Research SocietyZ. Keyvan, M. Afzalinejad
Evaluating Super-efficiency in Imprecise Data Envelopment Analysis6th International Conference of Iranian Operations Research SocietyZ. Alavinasab, M. Afzalinejad
A complete slacks-based measure of efficiency in network DEA6th International Conference of Iranian Operations Research SocietyS. Kaedi, M. Afzalinejad
A derivative-approximation method with rapid convergence for unconstrained optimizationInternational Conference on Operations Research and Optimization, IPMtehranM. Afzalinejad
Hom-Lie algebroids associated to Hom-Poisson manifoldsThe 48th Annual Iranian Mathematical ConferenceHamedanH. Arianpoor