نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۸۷ مورد.
مجتبی

مجتبی پیشوایی

استادیار
مهندسی برق
مجتبی پیشوایی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pishvayei/fa

رضا

رضا ترابی

استادیار
فیزیک
رضا ترابی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۸ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/torabi/fa

حامد

حامد ثقفی

استادیار
مهندسی مکانیک
حامد ثقفی
استادیار فوق دكتری
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/saghafi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مرضیه

مرضیه جعفری

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
مرضیه جعفری
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۶ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/jafari/fa

مهدی

مهدی جعفری پناه

استادیار
مهندسی برق
مهدی جعفری پناه
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۶ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/jafaripanah/fa

علی محمد

علی محمد جعفری نژاد

استادیار
معارف اسلامی
علی محمد جعفری نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۳ معارف اسلامی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/jafarinejad/fa

علی

علی چراغعلی خانی

استادیار
مهندسی صنایع
علی چراغعلی خانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/cheraghalikhani/fa

گوگل اسکالر
فرشید

فرشید حاجتی

استادیار
مهندسی برق
فرشید حاجتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۱ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hajati/fa

محمد

محمد حبیبی

دانشیار
ریاضی
محمد حبیبی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۳ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/habibi/fa

گوگل اسکالر

حدیثه سادات حسنی

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
حدیثه سادات حسنی
استادیار دکترای تخصصی
- ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hasani/fa

ابوالفضل

ابوالفضل حسنی بافرانی

استادیار
مهندسی مکانیک
ابوالفضل حسنی بافرانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/baferani/fa

گوگل اسکالر
علی

علی حسین میرزایی بنی

استادیار
مهندسی صنایع
علی حسین میرزایی بنی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۶ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hoseinmirzaei/fa

محمد حامد

محمد حامد حکمت

استادیار
مهندسی مکانیک
محمد حامد حکمت
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۳ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hekmat/fa

گوگل اسکالر ارکید
حسین

حسین حیدری

استادیار
مهندسی مکانیک
حسین حیدری
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۲۳۳۲ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/heidary/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
آریااللهیار

آریااللهیار خسروشاهی بازنشسته

استادیار
مهندسی عمران
آریااللهیار خسروشاهی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۸ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/khosroshahi/fa

حمیدرضا

حمیدرضا دهقانپور

استادیار
فیزیک
حمیدرضا دهقانپور
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۸ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/dehghanpour/fa

ناصر

ناصر راسخی نژاد

استادیار
فیزیک
ناصر راسخی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۱ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/rasekhinezhad/fa

الهام رجبی

استادیار
مهندسی عمران
الهام رجبی
استادیار فوق دكتری
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۸ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/rajabi/fa