سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۸۰ مورد.
مجتبی

مجتبی پیشوایی

استادیار
مهندسی برق
مجتبی پیشوایی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pishvaei/fa

حامد

حامد ثقفی

استادیار
مهندسی مکانیک
حامد ثقفی
استادیار فوق دكتری
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/saghafi/fa

Google Scholar Scopus
مرضیه

مرضیه جعفری

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
مرضیه جعفری
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۶ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/jafari/fa

ORCID
مهدی

مهدی جعفری پناه

استادیار
مهندسی برق
مهدی جعفری پناه
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۶ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/jafaripanah/fa

علی محمد

علی محمد جعفری نژاد

استادیار
معارف اسلامی
علی محمد جعفری نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۳ معارف اسلامی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/jafarinejad/fa

علی

علی چراغعلی خانی

استادیار
مهندسی صنایع
علی چراغعلی خانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/cheraghalikhani/fa

Google Scholar
محمد

محمد حبیبی

دانشیار
ریاضی
محمد حبیبی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۳ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/habibi/fa

Google Scholar ORCID
حدیثه سادات

حدیثه سادات حسنی

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
حدیثه سادات حسنی
استادیار دکترای تخصصی
- ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hasani/fa

ابوالفضل

ابوالفضل حسنی بافرانی

استادیار
مهندسی مکانیک
ابوالفضل حسنی بافرانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/baferani/fa

Google Scholar
علی

علی حسین میرزایی بنی

استادیار
مهندسی صنایع
علی حسین میرزایی بنی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۶ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hoseinmirzaei/fa

محمد حامد

محمد حامد حکمت

استادیار
مهندسی مکانیک
محمد حامد حکمت
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۳ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hekmat/fa

Google Scholar ORCID
حسین

حسین حیدری

دانشیار
مهندسی مکانیک
حسین حیدری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۲۳۳۲ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/heidary/fa

Google Scholar Scopus
آریااللهیار

آریااللهیار خسروشاهی بازنشسته

استادیار
مهندسی عمران
آریااللهیار خسروشاهی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۸ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/khosroshahi/fa

حمیدرضا
حمیدرضا دهقانپور
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۸ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/dehghanpour/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
ناصر

ناصر راسخی نژاد

استادیار
فیزیک
ناصر راسخی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۱ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/rasekhinezhad/fa

الهام رجبی

استادیار
مهندسی عمران
الهام رجبی
استادیار فوق دكتری
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۸ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/rajabi/fa

مهدی

مهدی رمضانی

استادیار
ریاضی
مهدی رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۴ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ramezani/fa

احمدرضا

احمدرضا ساده بازنشسته

استادیار
ریاضی
احمدرضا ساده بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۶ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sadeh/fa