مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۲۱مقایسه عملکرد ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربری خاک های ریزدانه و درشت دانه مسلح شدهکاوه شریف پور - حمید رضا صبا - صدیق محمدیاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران30-1 مهر و آبان 1392
۲۲بررسی تاثیر فواصل و میزان بار انفجار بر عملکرد ریز شمع هامحمدرضا ملائی - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران27 دی 1393
۲۳بررسی تاثیر تراکم بر جابجایی و تنش نسبت به زمان در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راداولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران4 خرداد 1391
۲۴بررسی اثر مرغوبیت خاک بر جابجایی و تنش نسبت به مسیر رخداد بیشینه در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راداولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران4 خرداد 1391
۲۵دلایل استفاده محدود از سیستم مدیریت ارزش کسب شده توسط مدیران پروژه های عمرانیایمان گیلی - حمید رضا صبااولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران4 خرداد 1391
۲۶بررسی شکل هندسی گودبرداری در پایداری دیوارهای میخکوبی شده تحت سربار متغیرسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمیاولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران4 خرداد 1391
۲۷روش ساده جهت تخمین دبی نشت در سدهای خاکی همگن اشباع و غیر اشباع در حالت پایدارعلی پناهی - کاظم پناهی - حمید رضا صبااولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله7-8 اسفند 1392
۲۸تاثیر بار انفجار بر فواصل و قطر ریز شمع هامحمدرضا ملائی - حمید رضا صبااولین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار16 بهمن 1393
۲۹بررسی اثر فرکانس بارگذاری دینامیکی بر رفتار دیوارهای حایل خاک مسلح ژئوسنتتیکی با جداره های متفاوتحمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد - مهرداد میرزابیگیاولین همایش منطقه ای افق های جدید در مهندسی عمران10 اسفند 1391
۳۰ارائه مشخصات بهینه برای سد خاکی عمارتعلی پناهی - حمید رضا صبا - رحمت اله نگهدارپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۳۱ارزیابی رفتار سدخاکی عمارت در دوران ساخت و آبگیریعلی پناهی - حمید رضا صبا - رحمت اله نگهدارپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۳۲نحوه و تحلیل دینامیکی سد خاکی عمارتعلی پناهی - حمید رضا صبا - رحمت اله نگهدارپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۳۳مقایسه روشهای مختلف برای تعیین شیب های بالا دست و پائین دست و انتخاب شیب های بهینه ( در سدهای خاکی)علی پناهی - کاظم پناهی - حمید رضا صباپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۳۴بررسی تاثیر ریز شمع ها در تقویت پی ها و بهسازی خاکمحمد رضا ملائی - محسن بیرنگ برازین - حمیدرضا صباپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۳۵بررسی تاثیر بارهای انفجاری بر عملکرد سازه هامحمد رضا ملائی - حمید رضا صباپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۳۶بررسی پایداری ناحیه واریزه ای جناح چپ و سازه آبگیر سد و نیروگاه سیمرهحمید رضا صبا - همایون شاوردی - میثم منصوریدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران15-17 اردیبهشت 1394
۳۷بررسی آزمایشگاهی بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی مخلوط ماسه – گرانول لاستیکحمیدرضاصبا - مهرداد نوکنده - سارا غفوری امیربندهدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری31 اردیبهشت 1395
۳۸بررسی وقوع شکست در سدهای سنگریزه ای ( مطالعه موردی سد مخزنی ایوشان)محمد اسماعیل سیف - حمید رضا صبادومین کنفرانس ملی سازه ، زلزله، ژئوتکنیک3 آذر 1391
۳۹بررسی تاثیر زاویه مهارهای جانبی بر عملکرد دیافراگم بتنی با استفاده از مدل سازی عددی دو بعدی و سه بعدیحمید رضا صبا - علی مقامعدومین کنفرانس ملی سازه،زلزله ، ژئوتکنیک3 آذر 1391
۴۰بررسی اثر ناحیه گسیختگی فونداسیون بر رفتار لرزه ای سد بتنیبهنام مهدی پور - حمید رضا صبادومین کنفرانس ملی مدیریت بحران31 خرداد 1391
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۵ مورد.