مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی مطالعه خاص: مدلسازی میدان ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق ایرانعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینشریه دانشکده فنی1383
۲کاربرد صحیح کرنل در روش تک مرحله ای معکوسعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، امیر عبادینشریه علوم و فنون نقشه برداری1392
۳لزوم اعمال بایاس انتقال به سمت پائین تحلیلی در مرحله بازگشت روش تک مرحله ای معکوسامیر عبادی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینشریه علوم و فنون نقشه برداری1393
۴بررسی سیستمهای نوروفازی انطباق پذیر در شناسایی ساختمانهای شهری از تصاویر هوایی دیجیتال و داده های لیدارپرهام پهلوانی، سیامک طالبی نهر، روح اله کریمینشریه علوم و فنون نقشه برداری1394
۵بهبود طول موجهای بلند میدان جاذبه زمین با استفاده از ارتفاع سنجی ماهواره ایعلیرضا آزموده اردلان،روح اله کریمی، نوشین مهرنگارنشریه علوم و فنون نقشه برداری1395
۶ارزیابی مدل یونسفر ایران برمبنای پردازش مشاهدات GPSناصر عبدی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینشریه علوم و فنون نقشه برداری1395
۷تلفیق مشاهدات GPS و ارتفاع سنجی ماهواره ای به منظور مدلسازی محلی یونسفر در ایرانناصر عبدی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینشریه علوم و فنون نقشه برداری1396
۸ارزیابی کارایی تعیین موقعیت مطلق دقیق به عنوان جایگزینی برای تکنیک های نسبیناصر عبدی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)1396
۹بررسی تأثیر رزولوشن داده های گرانی زمینی ایران در تعیین ژئوئید محلیروح اله کریمی، علیرضا آزموده اردلان، امیر عبادینشریه علوم و فنون نقشه برداری1397
۱۰ارزیابی مولفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایرانروح اله کریمی، علیرضا آزموده اردلان، سیاوش یوسفینشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)1399
۱۱طبقه بندی تصاویر ابر طیفی مبتنی بر تلفیق ویژگی های مستخرج از روش های کدگذاری تنک، تبدیلات خطی و غیر خطیسمیرا اله یاری بک، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمینشریه علوم و فنون نقشه برداری1399
۱۲مثلث بندی هوایی بر اساس تصاویر رقومی، GPS/IMU و پارامترهای بهینه شده سلف کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیکسعید صادقیان، اصغر میلان، حامد احمدی مسینه، روح اله کریمینشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)1399
۱۳بهبود آشکارسازی هدف در تصاویر ابرطیفی از طریق تنظیم وزن باندها و شناسایی اعضای انتهایی در خوشه های فضای ویژگیفاطمه عتیقی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمینشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1399
۱۴بکارگیری یک قید آماری در تولید مقاطع سه بعدی از سطوح بدون بافت به کمک سیستم نور ساختاریافته مبتنی بر دو دوربین و یک لیزر صفحه ایمحسن شیخی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمینشریه رایانش نرم و فناوری اطلاعات1400
۱۵An overdetermined geodetic boundary value problem approach to telluroid and quasi-geoid computationsArdalan AA, Karimi R, Bilker-Koivula MJournal of Geodesy2010
۱۶A New Reference Equipotential Surface, and Reference Ellipsoid for the Planet MarsArdalan AA, Karimi R, Grafarend EWEarth, Moon, and Planets2010
۱۷A bias-free geodetic boundary value problem approach to height datum unificationArdalan AA, Karimi R, Poutanen MJournal of Geodesy2010
۱۸An Alternative direct method towards Mean Dynamic Topography computationsKarimi R, Ardalan AAOcean Dynamics2010
۱۹An alternative method for density variation modeling of the crust based on 3-D gravity inversionArdalan AA, Zamzam D, Karimi RJournal of Applied Geophysics2011
۲۰On correct application of one-step inversion of gravity dataArdalan AA, Karimi RStudia Geophysica et Geodaetica2013
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.